Nieuwsbrief Delflands Groen

 

Juli 2023 – nummer 2


Nieuw bestuur Hoogheemraadschap van Delfland

Over de uitslag van de verkiezingen hebben we in de vorige nieuwsbrief geschreven. Fractie ongebouwd heeft door een wetswijziging nog maar twee van de vier zetels over in de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland. Nieuwkomer BBB is echter met vier zetels als grote winnaar uit de bus gekomen en dat compenseert het verlies aan geborgde zetels. Nieske Dijkshoorn leidt de BBB fractie en er is een goede samenwerking met de fractie Ongebouwd, bestaande uit Ton van Winden en Rolf Sunder.

Nieuw college
Het dagelijks bestuur van Delfland bestaat uit dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt, Manita Koop (CDA), Stijn van Boxmeer (natuurterreinen), Peter Ouwendijk (VVD) Robert Tieman (BBB) en secretaris-directeur Pieter Janssen. Wij rekenen op een goede samenwerking met het nieuwe bestuur van Delfland.

Meer lezen over het bestuur van Delfland, de portefeuilles van het dagelijks bestuur en de doelen en resultaten van het Hoogheemraadschap van Delfland. https://www.hhdelfland.nl/over-ons/bestuur/


Nieuw bestuur provincie Zuid-Holland

Ook in de provincie Zuid-Holland was er, zoals bekend, een aardverschuiving door de deelname van BBB aan de verkiezingen. Op 14 juni is er een coalitieakkoord getekend en de komende 4 jaar gaan BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA het dagelijks bestuur vormen. Het nieuwe college bestaat naast de commissaris van de koning Jaap Smit uit Mariëtte van Leeuwen (BBB), Frank Rijkaart (BBB), Jeannette Baljeu (VVD), Frederik Zevenbergen (VVD), Berend Potjer (GroenLinks), Anne Koning (PvdA) en Meindert Stolk (CDA).

Nieuwe gedeputeerde
In het vorige college was Meindert Stolk van het CDA verantwoordelijk voor de portefeuille Landbouw. Er was een goede samenwerking met hem en hij bezocht ook regelmatig het gebied. In het nieuwe college heeft Frank Rijkaart van BBB o.a. Programma Aanpak Stikstof en Landbouw in zijn portefeuille. Belangrijke zaken uit het coalitieakkoord waar BBB zich hard voor heeft gemaakt zijn: Boeren worden niet gedwongen uitgekocht en boeren hoeven de stikstofdoelen pas in 2035 te halen.

Meer lezen:


Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG)

In het ZH-PLG worden de belangen van natuur, water, stikstof en klimaat als randvoorwaarde voor een vitaal platteland in onze provincie samengebracht. Het landelijk gebied kan binnen die randvoorwaarden ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken, landbouw te bedrijven en te recreëren. Er zijn 3 kerngebieden aangewezen in Zuid-Holland; Veenweiden, Kust en Duinen en Zuid-Hollandse delta. Midden-Delfland maakt onderdeel uit van kerngebied Veenweiden. In elk kerngebied werkt een gebiedsmanager samen met gebiedspartners aan een plan toegespitst op dat gebied.

Er wordt hard gewerkt aan de beschrijving van de NPLG-opgaven in het gebied van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Ook Delflands Groen is hierbij betrokken. Dit gaat als basis dienen voor het maken van een gebiedsplan met maatregelen die passen bij de opgaven en ambities voor dit gebied. Het gebiedsplan wordt een belangrijke bouwsteen voor de volgende versie van het Zuid-Hollands programma Landelijk Gebied (ZHPLG). De uitwerking van het gebiedsplan in projecten wordt gedaan in het Uitvoeringsprogramma voor het BPL Midden-Delfland.

Meer lezen:


Kleine windmolens

In Midden-Delfland kunnen nu ook kleine windmolens worden geplaatst. Een omgevingsvergunning was wel mogelijk voor een EAZ molen of andere kleine molen maar er moest ook nog worden voldaan aan het bouwbesluit en daar ging het mis. De gemeenteraad is blij dat het nu eindelijk geregeld is. Het is jammer dat het zo lang heeft moeten duren. Arie van der Berg heeft al ongeveer twee jaar geleden een aanvraag voor een vergunning ingediend en is blij dat het nu allemaal achter de rug is. Verschillende melkveehouders hebben inmiddels een vergunning aangevraagd voor een windmolen.

Meer lezen: https://wos.nl/nieuws/artikel/boer-arie-mag-toch-kleine-windmolen-neerzetten


Kavelruil

In de Klaas Engelbrechtspolder is een gebiedsproces gaande waarbij een herverkaveling plaats vindt. Dit proces moet leiden tot toekomstperspectief voor de blijvende boeren en voor verbetering van de weidevogelnatuur. Stan Gloudemans van Stichting Kavelruil Zuid-Holland, Delflands Groen en Vockestaert zijn betrokken bij dit project.

Er lopen ook nog kavelruilprojecten in de Zouteveen, Zuidbuurt en Rotterdamseweg.


Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland

Nieuwsbrief – 19 april 2023

https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/iaekvd6obe/ftctz4lbhp/yefssgarxy

In deze nieuwsbrief o.a.:

  • Delfland aan de slag met meer oeverbeschermende constructies
  • Kringloopcertificaten voor boeren Midden-Delfland

Nieuwsbrief 24 mei 2023

https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/9cvjkhs7wn/ftctz4lbhp/yefssgarxy

In deze nieuwsbrief o.a.:

  • Instandhouding AWZI De Groote Lucht
  • Uitvoeringsprogramma BPL Midden-Delfland

Nieuwsbrief 5 juli 2023

https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/wyocqreihk/ftctz4lbhp/yefssgarxy

In deze nieuwsbrief o.a.:

  • Aanpassen waterpeil
  • Ontwerpbesluit Wijziging Waterschapsverordening Delfland

Nieuwsbrief verenigde vergadering
Hoogheemraadschap van Delfland 

Nieuwsbrief 2 juni 2023

https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/jfzaeep08k/ftctz4lbhp/yefssgarxy  

In deze nieuwsbrief o.a.:

  • Eerste bijdrage van de BBB fractie van Hoogheemraadschap van Delfland

Nieuwsbrief 29 juni 2023

https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/hazmv8k7ds/ftctz4lbhp/yefssgarxy

In deze nieuwsbrief o.a.:

  • Kredietvoorstel AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen

In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)