Grondbank Midden-Delfland

Inventarisatie en huiskamerbijeenkomsten 2009
Delflands Groen gaat begin 2009 actief de boer op om de grondbank onder de aandacht te brengen van grondeigenaren, pachters, verpachters en grondgebruikers. Jan van den Berg gaat namens Delflands Groen hiervoor per polder huiskamerbijeenkomsten organiseren. Delflands Groen wil inventariseren wat de plannen zijn en de grondbank promoten zodat zoveel mogelijk grond beschikbaar blijft voor de boeren in Midden-Delfland. Alle grondeigenaren, pachters, verpachters en grondgebruikers ontvangen begin 2009 een brief met een vragenlijst. Door de resultaten hoopt Delflands Groen een duidelijk beeld te krijgen van vraag en aanbod van grond en komt er duidelijkheid over welke grond er op termijn beschikbaar komt. Daarnaast worden alle grondeigenaren, pachters, verpachters en grondgebruikers persoonlijk benaderd voor deelname aan één van de te organiseren huiskamerbijeenkomsten.

Een van de opdrachten uit de gebiedsvisie is het ontwikkelen van een grondinstrument. De oprichting van een grondbank wordt noodzakelijk geacht voor het voortbestaan van de veehouderij in Midden-Delfland. LTO Noord afdeling Delflands Groen is samen met andere partijen hard bezig met het van de grond krijgen van een beheergrondbank. De stichting Promotie Groen Midden-Delfland (PGMD) is de drijvende kracht achter het opzetten van een grondbank. Met name de heren Van Oort en Arensman steken veel tijd en energie in vergaderingen, rapportages en lobbywerk voor de grondbank. Onderzoek in opdracht van stichting PGMD heeft uitgewezen dat een beheergrondbank waarbij de grondbank de vrijkomende agrarische grond opkoopt en verpacht aan veehouders in Midden-Delfland de gewenste vorm is voor een grondbank. De grondbank zal geen concurrent zijn bij grondtransacties waarbij belangstelling bestaat van andere veehouders.

Al in 2004 is er een voorlopige inventarisatie gemaakt in het kader van het IODS (aanleg rijksweg A4). Dit heeft geleid tot het rapport “Komt het instrument van de grond”. Hierbij heeft 60% van de veehouders aangegeven gebruik te zullen maken van de taken van een grondbank. Dit onderzoek was breder van opzet omdat ook zaken als melkquotum, machinecoöperatie en ondersteuning van verbredingsactiviteiten tot de mogelijke taken van de grondbank zouden kunnen gaan horen. Inmiddels is besloten om een grondbank op te richten met als enige taak de regulering van de grondmarkt. Het uitgangspunt is wat Delflands Groen betreft, het behoud en beheer van het huidige agrarische veenweidelandschap met een duurzame agrarische sector. De nieuwe inventarisatie moet zorgen voor een actueel beeld van de mogelijkheden op de grondmarkt.

Delflands Groen heeft Jan van den Berg bereid gevonden om de grondbankkar te trekken. Hij treedt op als projectleider en vertrouwenspersoon waar je met jouw vragen terecht kan. Daarnaast zal hij vanaf januari 2009 de huiskamerbijeenkomsten organiseren om betrokkenen nader te informeren.
De vragenlijst “Inventarisatie Grondbank Midden-Delfland 2009” kan je hier downloaden.

Januari 2009