Riooloverstort Zouteveenseweg

Delflands Groen heeft zich jarenlang hard gemaakt voor een aanpassing van de waterafvoer van de riooloverstort in de Zouteveenseweg. Het water van deze overstort wordt tot nu toe afgevoerd via het gemaal van de Zouteveense polder aan de Vlaardingse Vaart. Dit gemaal ligt op 3 tot 4 kilometer afstand van de overstort. Hierdoor raken alle sloten tussen de overstort en het gemaal vervuild door het overstortwater. Delflands Groen heeft zich ingezet voor afvoer van het water naar het veel dichterbij gelegen gemaal van Kerkpolder. In september 2016 is men gestart met het realiseren van de gewijzigde afvoer.

Delflands Groen heeft in 2013 de riooloverstort aangemeld voor de Knelpunt Waterkwaliteitlijst van het Hoogheemraadschap van Delfland en gevraagd of dit knelpunt met hoge prioriteit op deze lijst geplaatst kon worden. Behalve bij het Hoogheemraadschap is het probleem ook regelmatig in gesprekken met de gemeente aangekaart. Op 18 augustus 2016 is door de gemeente een omgevingsvergunning verleend om de werkzaamheden die samenhangen met het aanpassen van de afvoer van de riooloverstort te kunnen uitvoeren.

De Holierhoekse polder is een polder met veel melkveehouders en voedselproductie vereist uiteraard een goede waterkwaliteit. Zonder een goede waterkwaliteit loopt de certificering van de melkveebedrijven gevaar. Daarnaast is de Holierhoekse en Zouteveense polder door het Hoogheemraadschap van Delfland aangewezen als KRW waterlichaam. De woningen In deze polder zijn op het riool aangesloten en niet op IBA’s omdat deze polder een ecologisch aandachtsgebied is.

De oplossing die Delflands Groen heeft aangedragen is het verleggen van de waterstroom naar het gemaal van Kerkpolder. Het water blijft hierdoor aan de noordzijde van de Zuidkade. De sloot die het water gaat afvoeren wordt onderdeel van het watersysteem van Kerkpolder en krijgt hierdoor een 10 centimeter hoger peil. De verbinding met de Zouteveense polder wordt dichtgezet. De lengte van de route van de overstort naar het gemaal wordt door deze aanpassing gereduceerd tot ruim 1 kilometer.

Op het kaartje is duidelijk het verschil in afstand te zien tussen de gemalen en de riooloverstort.

1: Gemaal Kerkpolder
2: Riooloverstort Zouteveenseweg
3: Gemaal Holierhoekse en Zouteveense polder

Op dit moment wordt er in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland hard gewerkt aan het kappen van een aantal bomen langs de Zuidkade en het aanleggen van een nieuwe duiker en een paar stuwen. Daarnaast wordt de sloot verbreed tot 3 meter en wordt aan beide zijden beschoeiing aangebracht. Het water gaat straks via de brede sloot aan de kant van de golfbaan richting het gemaal afgevoerd worden.

 september 2016