Nieuwsbrief Delflands Groen

 

December 2022 – nummer 4


Het bestuur van Delflands Groen wenst u
prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar


Nog steeds geen kleine windmolens in Midden-Delfland

Het opwekken van energie op boerenerven met kleine windmolens en zonnepanelen op de staldaken kan een belangrijke bijdrage leveren aan het energieneutraal maken van Midden-Delfland. Tot nu toe is het echter niemand gelukt om een vergunning te krijgen voor een kleine windmolen.

Insprekers gemeenteraad
Op 15 november is er bij een commissievergadering van de gemeenteraad over kleine windmolens o.a. door Arie v.d. Berg en Gertjan Hooijmans ingesproken. Al in april 2021 heeft Arie v.d. Berg een vergunning aangevraagd bij de gemeente voor het plaatsen van een EAZ windmolen. Inmiddels zijn er verschillende andere melkveehouders waaronder Gertjan Hooijmans, die ook een kleine windmolen willen plaatsen.

Er staan in Nederland al ruim 500 EAZ molens in ruim 80 gemeenten. Het is daarom onaanvaardbaar dat het in een groene gemeente die zegt het opwekken van duurzame energie met kleine windmolens te stimuleren niet lukt om een vergunning af te geven. VVD Wethouder Renzen vindt dat de molens niet voldoen aan het bouwbesluit en houdt de vergunningverlening tegen. Zij is niet bereid naar een oplossing te zoeken en wordt daarin gesteund door haar eigen VVD en door D66.

Motie kleine windturbines in buitengebied
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 november 2022 is door OGP, CDA en Mijn Partij een motie ingediend die de wethouder opdraagt om nader onderzoek te doen naar de voorwaarden die andere gemeenten hebben gesteld om wel een vergunning te verstrekken voor een kleine windmolen. De indieners vinden dat de wethouder moet zorgen voor een oplossing van het probleem. Ook de Christen Unie heeft deze motie gesteund, alleen D66 en VVD stemden tegen. Dit betekent dat de motie met 70% van de stemmen is aangenomen.

Uiterlijk in januari 2023 willen de indieners van de motie door de wethouder geïnformeerd worden over de resultaten van het onderzoek. Men wil dat de wethouder op basis van gesprekken met andere gemeenten een vertaling maakt naar vergunningverlening in Midden-Delfland met als uitgangspunt hoe deze windturbines uiteindelijk ook in het buitengebied van onze gemeente kunnen worden geplaatst;


Subsidieregeling restauratie agrarisch erfgoed

De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2013 van de provincie Zuid-Holland is aangepast, zo hebben Gedeputeerde Staten op 15 november 2022 besloten. Per 1 december 2022 wordt deze op een aantal onderdelen verruimd en is er een extra subsidiemogelijkheid voor agrarisch erfgoed gecreëerd.

Herstel van daken van agrarische rijksmonumenten
Bij historische boerderijen zijn vaak de daken in een slechte staat. Daarom is aan deze  subsidieregeling een nieuwe paragraaf toegevoegd voor groot onderhoud aan daken van rijksmonumentale boerderijen. Ook bijgebouwen komen hiervoor in aanmerking, mits deze onder de bescherming vallen. Via een eenvoudige aanvraagprocedure kan subsidie worden verstrekt voor de vervanging van de dakbedekking en de onderliggende constructie. Bij het vernieuwen van een rieten dak is brandveiligheid van groot belang, daarom komen brandveiligheidsvoorzieningen bij herstel van een rieten dak ook in aanmerking voor subsidie.

De indieningstermijn voor het aanvragen van subsidie voor groot onderhoud aan daken van agrarische rijksmonumenten loopt van 1 februari 2023 tot 1 september 2023. Let op: op is op!


Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland

Nieuwsbrief – 19 oktober 2022

https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/qpguen6f18/ftctz4lbhp/yefssgarxy

In deze nieuwsbrief o.a.:

  • Begroting 2023
  • Aanpassing waterpeil

Nieuwsbrief 14 december 2022

https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/bn3f5h4tls/ftctz4lbhp/yefssgarxy

In deze nieuwsbrief o.a.:

  • Waterharmonica bij Vlaardingen
  • Doorontwikkeling inzet e-DNA-technieken
  • Visie op de Delflandse kust
  • Wapenen tegen extreme neerslag

Nieuwsbrief verenigde vergadering
Hoogheemraadschap van Delfland

Nieuwsbrief – 25 november 2022

https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/ftohnkrhn7/ftctz4lbhp/umjr37djvn

In deze nieuwsbrief o.a.:

  • Begroting
  • Afvalwater is geld waard
  • Kwijtschelding zuiveringsheffing

In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)