Duurzaam boer blijven in Midden-Delfland

Op 27 oktober 2009 is door gemeente Midden-Delfland samen met Delflands Groen een avond georganiseerd over de mogelijkheden die kringlooplandbouw biedt. Samen met Adviesbureau Boerenverstand wordt een project gestart hierover. Het project wordt gestart door de gemeente in het kader van de besteding van IODS gelden die beschikbaar komen bij aanleg van de A4. In het IODS convenant zijn afspraken gemaakt over kwaliteitsprojecten voor Midden-Delfland. Naast geld voor de oprichting van een grondbank, moet er ook geld beschikbaar komen voor het project Groen Ondernemen. In het kader hiervan wordt het project kringlooplandbouw gestart.

Bij kringlooplandbouw wordt uitgegaan van het optimaliseren van de kringloop die bodem, plant, dier en mest vormen. Uitgangspunt is het streven naar optimale productie in plaats van maximale productie. Er worden studiegroepen opgezet van ongeveer 12 melkveehouders. In deze studie groepen worden ideeën uitgewisseld over duurzaam economisch en ecologisch boeren.

De mineralenkringloop van melkveehouderijbedrijven bestaat uit 4 schakels: dier, mest, bodem en ruwvoer. Daarnaast is er ook aanvoer van krachtvoer en kunstmest en afvoer van melk en vlees. Bij kringlooplandbouw wordt getracht de benutting van mineralen in de verschillende schakels zo hoog mogelijk te houden waardoor er minder verliezen zijn en daardoor hoeven er ook minder mineralen uit kunstmest en krachtvoer te worden aangevoerd. Dit is voordelig voor het milieu en voor de portemonnee van de boer. Bij duurzaam boeren volgens het kringloopsysteem wordt de bodemstructuur verbeterd. Opbouw van meer organische stof in de bodem verbetert het bodemleven.

Binnen de op te zetten studiegroepen staat het verzamelen en uitwisselen van bedrijfsgegevens over ecologie en economie centraal. Door het bespreken van deze gegevens kan veel van elkaar geleerd worden. Samen kan gewerkt worden aan een duurzame veehouderijsector in Midden-Delfland. Op de website duurzaamboerblijven.nl is meer informatie te vinden over kringlooplandbouw. De ervaringen met deze vorm van boeren die al in andere gebieden zijn opgedaan kunnen hier ook worden gevonden. Die andere gebieden zijn: Drenthe, Friese wouden, Groene Hart, Groningen, Noord-Holland. De informatie over het duurzaam boer blijven project in Midden-Delfland is te vinden op http://www.duurzaamboerblijven.nl

Bekijk hier de film “Duurzame melkveehouderij: Op eigen kracht“. Winst voor de boer en het milieu met de kringloop.

Tijdens de informatieavond in de Schelp in Schipluiden hebben verschillende boeren zich al aangemeld voor deelname aan het kringlooplandbouwproject. Aanmelden kan nog steeds. Meer informatie is te verkrijgen bij Gertjan Hooijmans of Arnold van Adrichem.

november 2009