Kringlooplandbouw de toekomst voor de melkveehouderij in Midden-Delfland

Een goed renderende melkveehouderijsector is een absolute voorwaarde voor het voortbestaan, het behoud van het open veenweidegebied van Midden-Delfland. De melkveehouderij in Midden-Delfland staat echter, meer nog dan in andere agrarische gebieden in Nederland, onder druk. Schaalvergroting om de rentabiliteit van de bedrijven te verbeteren is erg duur en komt de kwaliteit van het landschap en daarmee de waarde voor de recreanten niet ten goede. Voor het behoud van het gebied met een prominente plaats voor de boer met de koe in de wei moet daarom naar alternatieven worden gezocht.

“DUURZAAM BOER BLIJVEN in Midden Delfland” is de titel van een programma uitgevoerd door de ETC Adviesgroep samen met Boerenverstand consultancy om de 70 melkveehouders in Midden Delfland zowel economisch als ecologisch verder te versterken. Het programma is opgezet door de gemeente Midden Delfland en het Hoogheemraadschap van Delfland en uitgevoerd in samenwerking met LTO Delflands Groen en Vockestaert. Het is een programma wat valt onder de IODS kwaliteitsprojecten (aanleg A4) waarvoor in totaal € 3,4 miljoen beschikbaar moet komen. Op 27 september 2010 heeft Delflands Groen samen met gemeente Midden-Delfland een tweede informatieavond georganiseerd over duurzaam boer blijven in Midden-Delfland. Deze tweede avond stond in het teken van de voortgang van de 2 studiegroepen met 20 melkveehouders die een jaar eerder van start zijn gegaan. Daarnaast had deze avond tot doel om meer veehouders over de streep te trekken om mee te gaan doen met het programma “Duurzaam boer blijven”. Hans Dirksen van DMS Advies informeerde tijdens deze informatieavond over de resultaten in het afgelopen jaar van de deelnemers aan de studiegroepen, Henk Kieft van ECT Adviesgroep gaf uitleg over het vervolg van het proces waarin zowel de bedrijven als het gebied van belang zijn.

Het ziet er niet naar uit dat na afschaffing van het melkquotum vrij en onbeperkt melk kan worden geproduceerd. De milieueisen vormen tegen die tijd de beperkende factor. Nitraat, fosfaat, ammoniakemissie en broeikasgassen zijn milieufactoren die de grenzen van de melkproductie zullen bepalen. Om te kunnen blijven boeren in Midden-Delfland moeten innovatieve oplossingen worden gezocht. Via kringlooplandbouw kunnen stappen worden gezet naar het verduurzamen van de melkveehouderij. Kringlooplandbouw gaat uit van het voeren van een rantsoen met meer structuur en minder eiwit aan de koeien. Dit zorgt voor koeien die meer gaan herkauwen wat de gezondheid van de koeien ten goede komt. De mestkwaliteit verbetert, de bodemkwaliteit verbetert, er is minder kunstmest nodig, de waterkwaliteit verbetert, kortom er ontstaan ontwikkelingsmogelijkheden doordat aantoonbaar duurzamer wordt geproduceerd. De kringloop van de melkproductie wordt evenwichtiger, met lagere kosten en een beter rendement als gevolg.

Een lagere milieubelasting door minder mineralenuitstoot en lagere ammoniakemissie schept de voorwaarden voor een duurzame toekomst. Door de deelname in de studiegroepen worden alle bedrijfsgegevens inzichtelijk gemaakt. Hoeveel kunstmest en krachtvoer is nodig voor de productie van een bepaalde hoeveelheid melk? Hoe kan dit geoptimaliseerd worden? Door de gegevens kan men zien wat de milieuscore is, hoeveel de ammoniakemissie lager is dan de norm. Duurzame landbouw heeft niet alleen betrekking op mineralen en mest, ook de zorg voor het landschap, de weidevogels, de koegezondheid, de leeftijd van de koeien en het inkomen van de boer bepalen of landbouw duurzaam is. Het “Duurzaam boer blijven” programma is daarom ook gestoeld op twee peilers. Bedrijfskracht met de focus op de melkveehouders en hun bedrijven en gebiedskracht waarbij de melkveehouderij wordt geplaatst in zijn betekenis voor landschap, mens, natuur en milieu. De veranderingen in het Europese landbouwbeleid zorgen dat gebieden zoals bufferzone Midden-Delfland in de toekomst meer zouden kunnen gaan profiteren van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de Europese Unie. Het is dan wel noodzakelijk dat een (groot) deel van de melkveehouders op een duurzame manier melk produceert. De sector in Midden-Delfland zal zich op een positieve manier moeten onderscheiden en kan dat ook inzichtelijk maken door het “Duurzaam boer blijven” programma. De gegevens die verzameld worden voor de studiegroepen kunnen uitstekend worden gebruikt om de duurzaamheid van de sector in Midden-Delfland aan te tonen.

Melkveehouders die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden voor deelname aan nieuwe studiegroepen bij Arnold van Adrichem of Gert-Jan Hooijmans. Melkveehouders die weleens de bedrijfsgegevens op een rijtje willen zetten maar nog niet weten of ze willen deelnemen aan een studiegroep kunnen contact opnemen met Hiske Ridder, projectleider van gemeente Midden-Delfland via telefoonnummer 06-17391430.

Meer informatie over kringlooplandbouw en duurzaam boer blijven:

 

oktober 2010