Weidevogelpact Midden-Delfland

De weidevogels kunnen gezien worden als een indicator voor de kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap. Ondanks de inzet van velen laat de weidevogelstand nog steeds een dalende trend zien. Om het tij te keren is door LTO Noord afdeling Delflands Groen, Natuurmonumenten, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Stichting Weidevogelwacht Midden-Delfland en de KNNV afdeling Delfland het Weidevogelpact Midden-Delfland opgericht. Het pact is tot stand gekomen op initiatief van provincie Zuid-Holland samen met gemeente Midden-Delfland en de pactpartijen.

Al deze gebiedspartijen hebben een belangrijke rol in het weidevogelbeheer en het versterken van de weidevogelstand. Doel is samen te werken aan een goede gebied- en toekomstgerichte aanpak voor het behouden van weidevogels in Midden-Delfland. De partijen spreken uit samen te werken en te onderzoeken hoe de weidevogelstand er voor staat, dit te blijven monitoren en te verkennen hoe het weidevogelbeheer in Midden-Delfland verbeterd kan worden, Bijvoorbeeld door kennisdelen, samenwerken en het aanpassen van inrichting en beheer.

In Delft is op dinsdag 17 juni 2014 het symposium “Samen voor weidevogels in en om Midden-Delfland” gehouden. Hier hebben de vijf partijen de Samenwerkingsintentie Weidevogelpact Midden-Delfland ondertekend om de weidevogelstand in en rond Midden-Delfland te verbeteren. Delflands Groen wil een open en transparante communicatie over de weidevogels door alle betrokken partijen. Wij vinden het  van belang dat er een uniforme monitoring van de weidevogels in heel Midden-Delfland door een onafhankelijke organisatie komt. 

vertegenwoordigers van de gebiedspartijen samen met Gedeputeerde Ingrid de Bondt van provincie Zuid-Holland en Govert van Oord, wethouder gemeente Midden-Delfland met de ondertekende overeenkomst. (foto © Provincie Z-H)

Sprekers bij het symposium waren o.a. de heer Broekhuizen (prov. Zuid-Holland), De heer Provoost (Natuurmonumenten) en mevrouw Manshoudt (stichting SCAN). De heer Teunissen van Sovon Vogelonderzoek Nederland vertelde over het weidevogelrapport Midden-Delfland wat met medewerking van de pactpartijen tot stand is gekomen. De heer Kuijper had een inspirerend weidevogelverhaal over polder de Ronde Hoep bij Amsterdam waar ze de weg omhoog in de weidevogelpopulatie lijken te hebben gevonden. De laatste spreker was de heer Wierda die uit Friesland afkomstig was en vertelde over burgerinitiatief Kening Fané Greide wat gaat over de toekomst van ons weidelandschap.

SOVON, vogelonderzoek heeft in opdracht van gemeente Midden-Delfland met geld van het IODS onderzoek gedaan naar de weidevogels in Midden-Delfland. Dit rapport is tijdens het symposium toegelicht door de heer Teunissen, de opsteller van het rapport. Het volledige rapport en de tekst van het weidevogelpact is hieronder te downloaden.

Meer lezen:

juni 2014