Grondinstrument

Huiskamerbijeenkomsten rapportage
In het kader van het grondinstrument project heeft Delflands Groen in de eerste helft van 2009 per polder of per cluster van polders, huiskamerbijeenkomsten georganiseerd. Als uitvloeisel van de ideeën van de werkgroep Grondinstrument en om te toetsen hoe deze ideeën worden ontvangen en ervaren door de agrariërs in Midden-Delfland, is het idee voor deze bijeenkomsten ontstaan. Per polder zijn alle grondbezitters en gebruikers uitgenodigd. Bij kleinere polders en bij polders met minder verschillende eigenaren en gebruikers is soms gekozen voor het organiseren van een bijeenkomst voor meerdere polders tegelijk.

De opkomst bij de bijeenkomsten bedroeg gemiddeld ongeveer 62,5 %. Met name de doelgroep, veehouderijbedrijven met toekomstperspectief, was goed vertegenwoordigd. In een aantal polders viel de opkomst bij de bijeenkomst helaas wat tegen. Gemeten in oppervlakte vertegenwoordigden de aanwezigen ruim 80% van het areaal.

Delflands Groen heeft een uitgebreid rapport opgesteld naar aanleiding van de bijeenkomsten. Dit rapport is begin december 2010 aan wethouder Christiaan van der kamp aangeboden. Hieronder zijn de belangrijkste zaken en vragen opgesomd die tijdens de bijeenkomsten naar voren kwamen.

 • Men vindt het positief dat er wordt nagedacht over mogelijkheden om de vrijkomende grond in het gebied te behouden voor de veehouderij.
 • Men is zeer kritisch over de ideeën die er bestaan voor de uitvoering van een grondinstrument maar gaf daarnaast aan mee te willen werken en mee te willen denken aan een acceptabele oplossing.
 • Toekomstige stoppers reageerden positief op de mogelijkheid van behoud van hun grond voor de veehouderij in Midden‐Delfland.
 • Gezien de opvolgingsdruk en de leeftijdsopbouw van de veehouders, zal er de komende jaren een aanzienlijk deel van de huidige groep veehouders hun bedrijf beëindigen.
 • Het wordt een groot probleem voor de blijvers om grond aan te kopen, de huidige grondprijs overstijgt ruimschoots het agrarisch opbrengend vermogen.
 • De behoefte aan grond in het gebied is aanwezig, noodzakelijke schaalvergroting en de mestwetgeving zijn hier debet aan. Is er een overschot of tekort aan mest in het gebied?
 • Wie gaat de grond verdelen, hoe wordt de beheergrondbank georganiseerd?
 • Wordt de 140 ha van BBL die nog resteert van de reconstructie ingebracht in de grondbank?
 • Hoe staat het met de Zuidbuurt pilot?
 • Wat kan een Instrument kavelruil betekenen voor het gebied?
 • Hoe staat het met de wateropgave per polder, wat zijn de gevolgen?
 • Er bestaat in het hele gebied behoefte aan extra grond.
 • Een bouwblok van 2 ha voor de agrarische bedrijven is absolute noodzaak in het nieuw op te stellen bestemmingsplan buitengebied.

De volledige rapportage is hier in te zien.

Januari 2011