Huiskamerbijeenkomsten 2017

In januari 2017 heeft Delflands Groen drie huiskamerbijeenkomsten georganiseerd. Alle bijeenkomsten zijn druk bezocht. Op 19 januari 2017 was de eerste bijeenkomst bij Loonbedrijf van Paassen aan de Woudseweg, de tweede bijeenkomst was op 23 januari bij Fam. J. Verboon in de Oostveenseweg en de derde bijeenkomst is op 26 januari gehouden bij De Buurvrouw aan de Oostgaag.

Bij iedere bijeenkomst is in twee groepen gediscussieerd over alles wat speelt in het gebied. Behalve leden waren ook vertegenwoordiger van gemeente, hoogheemraadschap (fractie ongebouwd) en VVD Midden-Delfland aanwezig. Voor de bijeenkomst bij De Buurvrouw had het bestuur van Delflands Groen provinciaal gedeputeerde Floor Vermeulen uitgenodigd om de leden over de voortgang en ontwikkelingen rond de N468 te informeren. In zijn plaats waren twee ambtenaren aanwezig die uitgebreid de ontwikkelingen rond de N468 kwamen toelichten. Hieronder zijn per onderwerp de belangrijkste zaken benoemd die tijdens de huiskamerbijeenkomsten ter sprake kwamen.

N468
De N468 (Molenweg, Oostgaag, Gaagweg en Rijksstraatweg) blijft de gemoederen bezig houden. De 20 tons beperking zorgt voor veel bekeuringen en veel onvrede. Tijdens de huiskamerbijeenkomsten was de N468 een belangrijk agendapunt. Namens provincie Zuid-Holland zijn de heren De Jager en Bergen aanwezig bij de bijeenkomst bij De Buurvrouw. De Jager benadrukt dat de provincie de weg wil overdragen aan de gemeente. De N468 is voor de provincie geen regionale verbinding meer sinds de opening van de A4. De slechte staat en de onderhoudskosten maken dat de gemeente niet zo happig is voor overname van de N468. Er is een onderzoek gedaan naar de constructieve eigenschappen van de weg waarbij ook het Hoogheemraadschap van Delfland is betrokken. Omdat het een waterkerende dijk betreft waarop de N468 is gelegen stelt het hoogheemraadschap eisen aan stabiliteit en hoogteligging in verband met de waterveiligheid.

De heer Bergen is projectleider van het N468 project. Zes jaar geleden is de weg cosmetisch aangepakt met nieuw asfalt en belijning maar groot onderhoud heeft nog nooit plaats gevonden aan de N468. Een nieuwe weg moet constructief ongeveer 40 jaar mee gaan. Die periode is hier al lang verstreken. Bij het onderzoek wat in opdracht van de provincie door Arcadis is gedaan, is uitgegaan van 20 tons belasting. Hieruit bleek dat er allerlei oude kabels en leidingen en oude klinkerbestrating aanwezig is onder de weg. Er is niet echt sprake van een goede fundering, het is de hoogste tijd voor groot onderhoud aan de weg. Men onderzoekt nog of het een oplossing met damwanden of gedeeltelijk een oplossing met grond wordt. Na afronding van dit groot onderhoudsproject zou er 12 jaar geen onderhoud nodig zijn aldus de projectleider.

Door aandacht van o.a. gemeente Midden-Delfland en Delflands Groen heeft men het onderzoek uitgebreid naar 40 tons belasting. Arnold van Adrichem meldt dat al bij gedeputeerde van der Sar in 2005 over het tonnageprobleem aan de bel is getrokken en overleg heeft plaats gevonden met ambtenaren van de provincie. In 2013 is er ook al een onderzoek gedaan naar 40 tons belasting van de N468. De kosten die begroot zijn voor groot onderhoud van de N468 bedragen op dit moment 12,5 miljoen waarvan het Hoogheemraadschap er 4,5 zou moeten betalen. Voor aanpassingen naar 40 ton is nog eens 5,5 miljoen nodig.

De heer Bergen toont kaartjes uit het onderzoek waarop is aangegeven welke wegvlakken wel of niet voldoen bij 20 tons belasting en bij 40 tons belasting. Op de kaartjes is te zien dat grote delen bij 20 tons belasting al niet voldoen aan de criteria die gesteld worden aan de binnenwaartse stabiliteit. Bij 40 tons belasting zijn er nog aanzienlijk meer wegvlakken die niet voldoen. Verder is de hoogteligging van de weg op verschillende plaatsen onvoldoende. Klik hier voor de volledige set met kaartjes van de weg (Pdf bestand). 

Als oplossingen wordt door de leden aangedragen dat er alleen bestemmingsverkeer toegestaan zou moeten worden en wellicht zou een snelheidsverlaging ook helpen. De aanwezigen laten duidelijk blijken dat de provincie er geen belang bij heeft en daarom de weg maar steeds niet wil aanpakken en dat de provincie in het verleden het Hoogheemraadschap aanwees als organisatie die geen tonnage aanpassing zou willen. Het gebiedsplan is ook ondertekend door de provincie en dat heeft zo zijn consequenties. De provincie keurt wel een plan als de Maaslandse Dam goed terwijl dat door de tonnagebeperking niet te realiseren is. De provincie zorgt met haar beleid dat economische activiteiten in Midden-Delfland onmogelijk worden.

Gemeente Midden-Delfland wil graag een oplossing en zet zich hier voor in. De gemeente zou de N223 en N468 moeten combineren, de provincie heeft belang bij medewerking van gemeente bij N223 en bij de N468 heeft de gemeente belang bij medewerking van de provincie. De tijd van praten is voor veel leden voorbij. De onvrede over de gang van zaken is zeer groot en acties zijn niet uit te sluiten. Actie zoals blokkades zou de burgers treffen en is daarom slecht voor boerennaam.

N223
De firma van Paassen is bezig met grondverkoop voor de N223. De oppervlakte die verkocht zou moeten worden voor aanpassing van de N223 is ongeveer 4000 m². Wanneer dit leidt tot een goed oplossing heeft van Paassen daar vrede mee. De N223 rotonde bij de Molenlaan lijkt de beste oplossing maar de rotonde komt daar wel erg hoog te liggen door de vlakbij gelegen brug. De firma Oosthoek geeft aan dat de gemeente de weg naar Oosthoek als fietspad wil inrichten met rood asfalt. Dit is niet gewenst, de parallelweg lijkt te smal te worden. Deze moet volgens aanwezigen 6 meter breed zijn en 50 ton kunnen hebben als toegangsweg naar bedrijven. Deze parallelweg moet geschikt zijn voor grote vrachtwagens.

Kwakelwegbrug
De brug naar de Kwakelweg is al decennia in slechte staat. De gemeente wil de brug nu echt gaan vervangen. De bewoners hebben bericht ontvangen van de gemeente hierover, de grondeigenaren hebben echter geen bericht ontvangen van de gemeente. De brug zou wel een stuk breder gemaakt moeten worden vinden de aanwezigen. Het zou goed zijn om hier met gemeente over te spreken.

Grondruilen / glaskavels
Inze Koekkoek (kavelruil coördinator) geeft aan dat de percelen deels al verkocht hadden kunnen zijn. De problemen zijn het ruilen van kavels, het eventueel dempen van sloten en de erfdienstbaarheden. De voorwaarden die de gemeente wilde opleggen zoals aanleg van wandelpaden leiden onvoldoende tot verlaging van de prijs. Er is algemene onvrede dat het allemaal zo lang duurt. Daarnaast wil men baas over eigen grond blijven met eventueel een vliegend wandelpad van Vockestaert maar geen permanent pad. De glaskavels moeten nu eindelijk eens worden verkocht voor een redelijke prijs. Bij erfdienstbaarheden zoals wandelpaden, weidevogelverplichtingen e.d. moet er een groot prijs verlagend effect zijn. Bij taxaties moet meer de plaatselijke makelaar ingezet worden.

Het is van groot belang dat de grond in boerenhand of boerengebruik blijft. Men vindt dat de gemeente dit moet vastleggen in de voorwaarden. Pachten of kopen? Kopen is vaak duurder dan pacht door rente en aflossing vinden sommige aanwezigen. Er wordt gevraag om percelen met uitgestelde maaidatum te kunnen ruilen tijdens het broedseizoen. Soms zitten vogels niet op de percelen die wel uitgestelde maaidatum hebben en omgekeerd.

Gemeente Midden-Delfland koopt alle BBL grond, ook in omliggende gemeenten. De BBL percelen moeten doorgeschoven worden naar de veehouderij zonder beperkingen. Gemeente Midden-Delfland koopt soms grond te duur, dit is slecht voor de prijsvorming en zorgt voor verstoring van de grondmarkt. De gemeenteraad lijkt weinig kritisch hierover.

Pachtprijzen
De pachtprijzen vertonen grote stijgingen. Duitsche Orde wil rendement en is niet geïnteresseerd in het gebied en de pachters. De pachtprijzen in Nederland vliegen omhoog en dat is hier niet anders. Ook de zuidrand, nu onder zeggenschap van Staatsbosbeheer, is een stuk duurder (30%). De toeslagrechten hebben aan de verhogingen bijgedragen vindt men. Boeren worden tegen elkaar uitgespeeld, als je de grond te duur vindt dan zoekt men iemand anders die er wel intrapt. Een betere samenwerking door boeren zou dit tegen kunnen gaan. LTO Nederland zou zich hard moeten maken om tegen de grote verhogingen van de pachttarieven te ageren.

Weidevogels en wandelpaden
Wandelpaden en weidevogels gaan niet met elkaar samen. Het is noodzakelijk dat weidevogelgebieden de status landbouwgrond behouden en niet de bestemming van de grond wordt gewijzigd in natuur. Bij het weidevogelpact verloopt de samenwerking tussen Natuurmonumenten de andere partijen slecht en dat gaat iedereen behoorlijk irriteren. De tellingen in gebieden van Natuurmonumenten kloppen niet. Het Delflands Groen bestuur heeft vanaf het begin van het weidevogelpact gepleit voor eenduidig en onafhankelijk tellingen maar dat is niet gelukt.

Bij de waterberging ’t Woudt zijn de voorwaarden aangescherpt. Ook in de nieuwe contracten is bemesting mogelijk. Er wordt nog steeds gezocht naar locaties voor weidevogelkerngebieden. De gemeente loopt met haar voorwaarden voor grondverhuur soms Vockestaert in de weg. Dit moet een aandachtspunt zijn bij gemeentelijke pachtcontracten. Behalve ganzen zijn ook vossen een groot probleem voor de weidevogels, beide soorten zouden intensiever bestreden moeten worden. De te lage vergoedingen voor ganzenschade en de moeite om schadevergoeding te krijgen maken dat de animo om schade te melden kleiner wordt.

Gebiedscoöperatie en beheer
Het Recreatieschap is opgeheven, Staatsbosbeheer heeft de beheertaak van recreatie en natuurgebieden overgenomen van GZH. Lokaal beheer en zeggenschap zou beter zijn. De gemeente wil samen het gebied beheren. Boeren die zin en tijd hebben moeten maximaal worden ingezet bij het beheer, EU regels werken vaak belemmerend hierbij.

In de Schieveense polder heeft Natuurmonumenten het voor het zeggen. Rotterdam staat ver van boeren af en laat de pacht via Natuurmonumenten lopen die ook de regels en voorwaarden gaat bepalen. Goedkoop beheer, hoge pacht en onredelijke eisen zijn hier van toepassing.

De gebiedscoöperatie bij de Vlinderstrik is helaas niet gelukt voor betrokken boeren door verschillende belangen. Er zijn hier veel plannen die weer gaan over vernatten en verrieten. Het peil moet omhoog en de weidevogelstand holt ondertussen achteruit. Ook LTO Noord voorzitter Arie Verhorst heeft zich ingezet maar gemeente Rotterdam luistert alleen naar Natuurmonumenten. In Midden-Delfland hebben we het wat dat betreft beter getroffen met directe contacten met wethouder en gemeenteraad.

Een gebiedscoöperatie voor het beheer van gronden is alleen interessant als het meetelt voor de mest. Samenwerken met natuurmonumenten ziet men niet zitten. De natuurorganisaties zouden blij moeten zijn dat er boeren zijn die het gras maaien e.d. Beheer van grond is een goed kans voor boeren als het qua werk is in te passen in de werkzaamheden van het bedrijf.

Ook in de Zuidrand worden er te veel voorwaarden gesteld. De vraag rijst of er wel goed genoeg wordt onderhandeld met GZH. Straks gaat Staatsbosbeheer deze taak overnemen. De onderhandelingen zouden nadrukkelijker door het bestuur van Vockestaert gedaan moeten worden. Harder onderhandelen is noodzakelijk, het is wel goed dat de voorwaarden voor aanwenden van mest iets zijn verbeterd. Onderhoud van gebieden door boeren is prima maar er moeten wel passende vergoedingen tegenover staan.

Jongeren
Er bestaat veel waardering voor de jongerengroep. Ook op agrarische scholen wordt hier aandacht aan besteed. Actueel is de vleesgroep die 2 koeien aan het afmesten is. De naam wordt Delflandsche Vleesmeesters. De bedrijfsovername groep had een AJK bestuurder op bezoek en die begreep niet dat er hier geen AJK meer bestond met zo’n actieve jongerengroep. Bij alle huiskameravonden zijn ook flink wat jongeren aanwezig en dat is goed om te zien. Het zou mooi zijn als voor jongeren zonder bedrijf een match gemaakt zou kunnen worden met stoppende boeren zonder opvolgers.

Locatie D. Rodenburg
Een loonwerker heeft daar al een aantal keren gemaaid en onder voorbehoud dat er een vergunning afkomt en de bereikbaarheid gewaarborgd is zou hij het willen kopen. Het zou goed zijn voor het gebied als er weer een agrarisch gelieerd bedrijf zou komen. Het bestuur moet huizen bouwen tegengaan vindt men.

Melkveehouderij in Midden Delfland
Men ziet toekomst voor gezinsbedrijven. Het gebied heeft behalve nadelen ook zo zijn voordelen met al die burgers dichtbij voor streekproducten e.d. Alle soorten boeren moeten kunnen blijven boeren in het gebied. Wat komt er na IODS geld? POP3 is lastig mede door de Provincie Zuid Holland. Alle grond die vrij komt moet in ieder geval voor de veehouderij behouden blijven. Er verdwijnt wel steeds meer grond zoals voor de A4, de Blankenburgtunnel, de Veilingroute, de N223, de Maaslandse Dam, enz. Dat moet wel een keer stoppen. Er is toekomst voor meer natuur inclusieve landbouw. Met Louis Bolk zou gekeken moeten worden wat hier past. De kringlooplandbouw is zo langzamerhand gangbare landbouw geworden.

Waterschapszaken
Waar het Hoogheemraadschap van Delfland in het verleden voorop liep met tariefsverhogingen waardoor Delfland veruit het duurste waterschap was, daar zie je dat andere waterschappen inmiddels Delfland qua tarieven inlopen. De fractie Ongebouwd heeft hiervoor belangrijk werk verricht. Het stoppen met de kwijtschelding zou miljoenen kunnen opleveren en ook dit draagt bij aan het gelijk houden van de tarieven.

De ganzenschade aan de NVO’s is een probleem. Nieuwe aanplant wordt volledig vernield door de ganzen. De waterkwaliteit heeft te lijden onder de hoeveelheid ganzenpoep. Er is 18 miljoen beschikbaar voor nieuwe NVO’s maar fractie Ongebouwd heeft gepleit voor een evaluatie van de huidige NVO projecten voordat er weer geld wordt uitgegeven aan nieuwe NVO’s. Een draad om de NVO af te schermen van het weiland is niet verplicht als vee maar geen schade kan aanrichten. De NVO projecten met Vockestaert worden in de toekomst uitgebreid naar andere polders.

Landmeten door Kavel 10
Verschillende boeren zijn benaderd door kavel10.nl voor het opmeten van percelen. Het probleem is dat als er gemeten wordt met een andere methode dan bv door de AID, dat dit niet wordt overgenomen. Kavel10 zegt dat haar metingen wel blijvend worden overgenomen. EU regels en controles zijn weleens lastig hierbij. Ervaringen met Kavel 10 zijn niet bekend bij de aanwezigen.

Afdeling
Het bestuur nodigt sinds dit jaar bij iedere bestuursvergadering een lid uit om de leden wat meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de afdeling. Verder wordt nagedacht over een veehouderij klankbordgroep van Delflands Groen. De inzet van de afdeling bij het erfafspoelingsproject wordt erg gewaardeerd.

Fosfaat
Helaas hebben we één opzegging door de fosfaatperikelen. De aanwezigen zijn niet blij met de voorwaarden van Campina. Het fosfaatoverschot bestaat eigenlijk niet maar wat de grens overgaat wordt niet meegerekend. Dat is 40 miljoen kilo. De EG wil geen uitzondering op de regels voor Nederland. Er is sprake van een papieren probleem. De hoeveelheid is in werkelijkheid een stuk lager en er bestaan grote regionale verschillen.

Uitpad Lansbergen
Het uitpad naast de boerderij van Landsbergen aan de Gaagweg 7a naar de percelen in de punt van Duifpolder is erg onoverzichtelijk. Het hek en begroeiing met struiken en bomen ontnemen het zicht op de fietsers. Een spiegel zou het zicht verbeteren, daarnaast zou het goed zijn als je onder de boomkruin door zou kunnen kijken vanuit de trekker en als de oprit minder schuin zou zijn. De beste oplossing zou zijn om het pad voorbij de bomen te laten beginnen met een minder steile helling. Hierdoor wordt er wel langer op het fietspad gereden maar ontstaat wel een veiliger en overzichtelijker situatie. Overleg met de gemeente hierover is gewenst.

Landbouwverkeer
Het wordt steeds lastiger om met de trekker ergens te komen. De nieuwe situatie met de grote verkeerspleinen in het Westland maken het steeds moeilijker om in bv Hoek van Holland te komen. Ook richting Berkel is het erg lastig geworden. Delft is door de afsluiting van de Sint Sebastiaansbrug al jaren erg slecht bereikbaar voor doorgaand landbouwverkeer.

Losse vragen en opmerkingen

 • Aandacht voor vergistersproject van Campina, is dit ook wat voor Midden-Delfland? Is een gebiedsvergister misschien een optie?
 • De Drijvende koeientuin is een waanzinnig plan, de mest van die koeien moet weer hier geplaatst worden. Koeien lopen niet in de wei.
 • Er is sprake van matig onderhoud van stuwen waardoor er lekkage is in Zouteveen.
 • De reconstructie moet leidend blijven. Toen is het gebied ingericht en verdeeld tussen recreatie, natuur en landbouwgrond.
 • Bos kappen in landbouwgebieden is goed voor de weidevogels.
 • Men vindt dat de gemeente mee moet werken als ondernemers percelen willen verbeteren. Sloten dempen moet goed mogelijk zijn.
 • Een uitje voor alle LTO leden naar bijvoorbeeld een voorstelling om de saamhorigheid te vergroten.
 • Het is jammer dat er steeds minder collega’s komen.

Mogelijkheden voor subsidies die genoemd zijn tijdens de huiskamerbijeenkomsten

 • Subsidie om sloten te dempen.
 • Gemeentelijke subsidie voor asbest verwijderen
 • Verlenging van subsidie voor erfafspoeling
 • Werktuigencoöperatie
 • Opslaan van energie, warmtepompen, biovergister

maart 2017