Groen Ondernemen inclusief Grondinstrument

In de IODS uitvoeringsagenda van april 2010 is dit project als volgt beschreven:

Bestuurlijk verantwoordelijk: gemeente Midden-Delfland

Het project Groen Ondernemen (inclusief Grondinstrument) heeft als doel de agrarische sector als drager van het open veenweidegebied een impuls te geven om haar rol als producent en beheerder van dit gebied in de toekomst zeker te stellen. Het project is onderverdeeld in twee deelprojecten:

  • Pilot Groen Ondernemen, duurzaam boer blijven: Het bedenken en uitvoeren van een plan van aanpak voor het geven van een kwalitatieve en duurzame impuls aan de (melk)veehouderijsector in Midden-Delfland.
  • Grondinstrument: Draagt bij aan een oplossing voor de negatieve effecten van hoge agrarische grondprijzen voor de grondgebonden agrarische sector.

Pilot Groen Ondernemen, duurzaam boer blijven
De gemeente draagt zorg voor een plan van aanpak voor het stimuleren van een duurzame landbouw in het gebied. Een zorgvuldige analyse van de huidige landbouw en haar wensen ten aanzien van de toekomst is daarvan een onderdeel. De thema’s ‘Kringlooplandbouw’ en ‘Bedrijfskracht en gebiedskracht’ sluiten goed aan bij deze aanpak. Het plan van aanpak is gericht op het ontwikkelen en implementeren van nieuwe instrumenten voor maatschappelijke waardering, verdere uitrol van bedrijfsvoering volgens het kringlooplandbouwsysteem en het verkorten voedselketen stad-land van bestaande voedselketens. Het plan van aanpak wordt medio 2010 ontwikkeld en najaar voorgelegd aan de Adviescommissie IODS. Financiering voor opstellen van het plan van aanpak is door IODS toegekend. De Pilot Groen Ondernemen, Duurzaam Boer Blijven gaat uit van een vitale landbouwsector die zijn rol als beheerder van het cultuurhistorisch landschap kan blijven spelen. LTO-Noord afdeling Delflands Groen en provincie Zuid Holland zullen hun belang bij de ontwikkeling van dit project onderstrepen door betrokkenheid bij de ontwikkeling van het plan van aanpak.

Grondinstrument
De gemeente draagt zorg voor een gedegen inventarisatie van de voor- en nadelen van een Grondinstrument. De reeds uitgevoerde onderzoeken en adviezen worden hierin meegenomen. Een voorstel voor de vormgeving van een dergelijk instrument en de daarvoor benodigde voorwaarden wordt daaropvolgend voorbereid. Resultaat medio 2010.
De conclusies hiervan worden voorgelegd aan de Adviescommissie IODS, die gemeente Midden-Delfland zal adviseren over de instelling van een dergelijk instrument. Het doel van het Grondinstrument is te waarborgen dat het kenmerkende landschap blijvend agrarisch wordt beheerd en rode ontwikkelingen en verpaarding worden tegengegaan.

Financiën
Voor dit kwaliteitsproject zijn uit verschillende bronnen middelen toegezegd ter dekking van de kosten. De in het IODS Convenant door het Rijk genoemde geldbronnen, nl. de geïndiceerde gekapitaliseerde opbrengst van de ruilgronden na de Reconstructie van Midden-Delfland (ca 142 ha (ten tijde van het convenant werd uitgegaan van 100 ha)) en een geldelijke inspanningsverplichting, vormen gezamenlijk een bijdrage van € 12,5 miljoen. Daarnaast is door de provincie € 2,4 miljoen toegezegd en moet een voorstel worden uitgewerkt voor een mogelijke subsidieaanvraag uit het DOP/NOAP Fonds van 33%, maximaal € 1 miljoen. Zodra duidelijkheid bestaat over een in te stellen Grondinstrument worden nadere afspraken gemaakt over tempo en wijze van betaling. Medio 2010 is dit duidelijk en rapporteert de bestuurlijk verantwoordelijke aan de Adviescommissie IODS. De gemeente neemt de loketfunctie en het ontwikkelteam voor haar rekening.

Nog te beantwoorden vragen en te maken afspraken

  • Duidelijkheid door het rijk over de inspanningsverplichting van € 10 miljoen voor het Grondinstrument.
  • Duidelijkheid over vorm en organisatie Grondinstrument.
  • Duidelijkheid door provincie Zuid-Holland in samenspraak met het Rijk over het gebruik en de inzet van de 142 ha BBL (Bureau Beheer Landbouwgronden) -grond uit de Reconstructie.
  • Groen Ondernemen; najaar 2010 wordt hiervoor een plan van aanpak gepresenteerd door de projectgroep die bestaat uit provincie Zuid- Holland, gemeente Midden-Delfland en LTO.
  • DOP/NOAP Fonds; afspraken over subsidieaanvraag en IODS-claims.

maart 2012