Duurzaam Boer Blijven

Het programma ‘Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland is een samenwerking tussen gemeente Midden-Delfland en LTO Noord afdeling Delflands Groen. Bij de IODS afspraken (aanleg A4 Delft Schiedam) die in 2010 zijn gemaakt, is het IODS kwaliteitsproject Groen Ondernemen bedacht. Dit project moet de agrarische sector als voedselproducent en beheerder van het landschap toekomstperspectief bieden in midden-Delfland. Het project is onderverdeeld in:

 • Grondinstrument: Draagt bij aan een oplossing voor de negatieve effecten van hoge agrarische grondprijzen voor de grondgebonden agrarische sector.
 • Pilot Groen Ondernemen, duurzaam boer blijven: Het bedenken en uitvoeren van een plan van aanpak voor het geven van een kwalitatieve en duurzame impuls aan de (melk)veehouderijsector in Midden-Delfland.

Voor het Grondinstrument wordt gedacht aan verschillende oplossingen om de grond agrarisch en in boerenhand te houden. Op dit moment lopen er o.a. een aantal kavelruilprojecten in het gebied die bijdragen aan een verbetering van de agrarische structuur.

Het programma ‘Duurzaam Boer Blijven bestaat uit 3 onderdelen:

Kringlooplandbouw
Al sinds 2008 werkt een steeds grotere groep melkveehouders samen in het kringlooplandbouw programma. Er worden informatie avonden georganiseerd voor de kringloopboeren en in kleinere studiegroepen zijn er bijeenkomsten met steeds een ander onderwerp. In deze studiegroepen verzamelen, vergelijken en verdiepen ze hun cijfers en kennis over kringlopen en werken hiermee aan een duurzaam behoud van de veehouderij in Midden-Delfland. Het gaat hierbij om het beter scoren op de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor kringlooplandbouw. De deelnemende boeren proberen de efficiëntie van mineralen te vergroten op het bedrijf. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk ruwvoer van eigen land wordt gevoerd aan het vee waarmee de kringloop zoveel mogelijk gesloten wordt. De boeren worden beloond als ze goede scores halen voor de verschillende indicatoren (KPI’s). Dat zijn:

  1. Ammoniakuitstoot
  2. Fosfaatbodemoverschot
  3. Blijvend grasland
  4. Natuur & Landschap
  5. Broeikasgasuitstoot
  6. Stikstofbodemoverschot
  7. Eiwit van eigen land
  8. Diergezondheid

De deelnemende melkveehouders ontvangen een beloning per KPI waarop goed gescoord wordt. Naast IODS geld zijn ook het Hoogheemraadschap van Delfland en de coalitie “Rotterdam De Boer Op” deelnemer aan het beloningssysteem. De inzet van de boeren is nadrukkelijk niet alleen goed voor het eigen bedrijf maar juist ook voor het hele Midden-Delfland gebied. Het gebiedsproces waarbij de meeste boeren deelnemen aan het kringloopboerenprogramma en hierbij goede resultaten bereiken in het verbeteren van de KPI’s is uniek in Nederland. Midden-Delfland loopt voorop in de kringlooplandbouw met dank aan de goede samenwerking tussen gemeente en Delflands Groen.

Jonge boeren netwerk 
In 2015 is het jonge boeren netwerk opgericht met als doel om de agrarisch georiënteerde jongeren samen te brengen, Er worden bijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen die interessant zijn voor de jongeren. Het netwerk is er voor kennis vergroten en delen maar er worden ook gezellige jongerenavonden georganiseerd. Het Jonge boeren netwerk zorgt ook voor een gezicht naar buiten. Er zijn leuke initiatieven ontstaan zoals de Delflandse Vleesmeesters en de Kaasmeesters, streekproducten bedacht en gemaakt door een aantal jonge boeren uit het gebied.

Verdiepingsgroepen
Het programma omvat ook een aantal verdiepingsgroepen.

 • Verdiepingsgroep Kruidenrijk Grasland
  Steeds meer boeren gaan kruidenrijke mengsels inzaaien. Kruiden zorgen voor meer biodiversiteit, die kruiden trekken weer extra insecten aan wat weer goed is voor de weidevogels. Er worden proeven gedaan met inzaai en doorzaai van percelen en de resultaten worden beoordeeld en besproken met de groep.
 • Verdiepingsgroep Natuurlijk Boeren
  Het doel van deze verdiepingsgroep is samen leren en inspiratie opdoen om tot een geoptimaliseerde en natuurlijkere bedrijfsvoering te komen.
 • Verdiepingsgroep Waterkwaliteit
  Het meten van de waterkwaliteit, zowel chemisch als ecologisch staat centraal. Samen kijkt deze groep die inmiddels gebiedsdekkend (in alle polders) deelnemers heeft, hoe de emissies op het boerenbedrijf verminderd kunnen worden om de waterkwaliteit verder te verbeteren. Het doel is om te kijken of de Kaderrichtlijn Water (KRW) normen kunnen worden gehaald.
 • Verdiepingsgroep Bodem als basis
  De bodem is het belangrijkste én duurste kapitaal voor boeren. Deze nieuwe (2023) verdiepingsgroep gaat onder leiding van een bodemcoach bekijken hoe de bodemvruchtbaarheid en de bodemgesteldheid op de bedrijven van de deelnemers verbeterd kunnen worden. Goed bodembeheer zorgt voor minder uitspoeling en je hebt minder last van droge of natte omstandigheden.

Alle bijeenkomsten worden georganiseerd door het Duurzaam Boer Blijven team, een samenwerking tussen gemeente Midden-Delfland en Delflands Groen. Het programma wordt begeleid door Boerenverstand en de studiegroepen worden begeleid door DMS Agrarisch Adviesbureau.

Voor de communicatie is een mooie zeer uitgebreide website ingericht https://www.middenindelfland.net waar alle aspecten aan de orde komen. Behalve informatie over kringloopboeren, jongeren en verdiepingsgroepen betreft dat o.a. informatie over producenten van streekproducten en -coöperaties, opwekken van duurzame energie en kringlooptips.

 

september 2023

Op deze website staat ook nog veel oudere IODS / Duurzaam Boer Blijven informatie.