Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam projecten

In het kader van het IODS programma (aanleg A4 Midden-Delfland) zijn een aantal projecten opgesteld met de maatschappelijk betrokken organisaties waaronder LTO. Het IODS programma is gebonden aan het Standpunt van de Ministers ten aanzien van de aanleg van de A4. Nu dat Standpunt is ingenomen, de minister heeft besloten tot aanleg van de weg, is het van belang ook de voorbereiding van de uitvoering van de andere projecten te laten aansluiten op het voorgenomen tijdpad. Het gaat in het IODS programma om de volgende projecten:

 • Traject A4 Delft-Schiedam
 • Groenblauw lint
 • Saneren van verspreid liggend glas
 • Recreatieve Routestructuur
 • Groen Ondernemen, incl. Grondinstrument
 • Stedenbouwkundige inpassing tussen Schiedam – Vlaardingen

Voor Delflands Groen is primair het project: “Groen Ondernemen, incl. Grondinstrument” van belang. Het project Groen Ondernemen heeft als doel de agrarische sector als drager van het open veenweidegebied een impuls te geven om haar rol als producent en beheerder van dit gebied in de toekomst zeker te stellen. Het project is onderverdeeld in twee deelprojecten:

 • Pilot Groen Ondernemen, duurzaam boer blijven
  Het bedenken en uitvoeren van een plan van aanpak voor het geven van een kwalitatieve en duurzame impuls aan de (melk)veehouderijsector in Midden-Delfland.
 • Grondinstrument
  Draagt bij aan een oplossing voor de negatieve effecten van hoge agrarische grondprijzen voor de grondgebonden agrarische sector.

In de Bestuurlijke Overeenkomst IODS van 2 september 2010 staat over dit project het volgende:

 • De gemeente Midden-Delfland is bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het Kwaliteitsproject ‘Groen ondernemen, een nieuwe landbouw’.
 • De gemeente Midden-Delfland voert het projectonderdeel ‘Groen ondernemen, Duurzaam boer blijven’ uit volgens het projectplan ‘Duurzaam boer blijven in Midden-Delfland 2010’. Hiervoor zal de gemeente Midden-Delfland in 2011 een programma vaststellen waarmee de uitvoering van dit project wordt verankerd, gebruik makend van de beschikbare IODS-financiën.
 • De gemeente Midden-Delfland voert het projectonderdeel ‘Grondinstrument’ uit volgens een projectvoorstel van de gemeente Midden-Delfland in overleg met de Provincie dat uiterlijk 31 december 2010 wordt vastgesteld door gemeente Midden-Delfland en de Provincie, gehoord hebbende de Adviescommissie IODS.

Recent stond er een artikel in het AD en een artikel in de Schakel over getreuzel door het Rijk met de uitbetaling van de toegezegde 17,5 miljoen euro voor dit project “Groen Ondernemen, inclusief Grondinstrument” en het project “Saneren verspreid liggend glas”.

In het IODS Convenant van 23 juni 2006 staat het volgende: “Indien het aanbestedingsresultaat (het verschil tussen beschikbaar budget en de contractsom inclusief achtergebleven risico’s) resulteert in een positief saldo, dan zal dit tot een maximum van € 15 miljoen worden besteed aan de projecten “Sanering verspreid liggende glastuinbouw” en “Groen ondernemen, een nieuwe landbouw incl. grondinstrument”. Indien hierna nog een positief aanbestedingsresultaat resteert zal dit verdeeld worden naar rato van de financiële inbreng van partijen.” De aanbesteding van de A4 is zeer gunstig uitgevallen. In dat geval zou er volgens bovenstaande nog meer geld in het verschiet liggen.

maart 2012