De 24 uur van Midden-Delfland

De “Gebiedsvisie Midden-Delfland 2025” is tien jaar geleden opgesteld om de richting te bepalen waar we met het Midden-Delfland gebied heen willen. Dit document vormt nog steeds de basis voor het beleid van Midden-Delfland. Het is een goed moment om halverwege de rit eens te kijken of de ideeën en plannen van destijds van de grond zijn gekomen of bijgesteld moeten worden. Op 30 en 31 oktober 2015 is door gemeente Midden-Delfland daarvoor “De 24 uur van Midden-Delfland” georganiseerd. Ruim 100 genodigden hebben deze twee dagen, deels opgesplitst in zeven sessies, gediscussieerd over de toekomst van Midden-Delfland. Er is gekeken naar wat er de komende tien jaar moet gebeuren om het gebied aantrekkelijk en vitaal te houden en zijn er nieuwe plannen en initiatieven gelanceerd. Dit moet uiteindelijk een uitvoeringsprogramma opleveren wat dit jaar nog aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Het bestuur van LTO Delflands Groen was tijdens de 24 uur bij de verschillende sessies aanwezig.

Boer Blijven!
Delflands Groen heeft samen met Agrarische Natuurvereniging Vockestaert al in 2011 een nieuwe visie opgesteld. Deze visie getiteld “Boer Blijven!” bevat de ambitie voor de agrarische sector in Midden-Delfland. De aanwezigheid van de boeren biedt de beste waarborg voor behoud van het open en weidse gebied met de vele natuur-en cultuurhistorische waarden. Er is voor Midden‐Delfland geen toekomst zonder boeren. Voor het behoud van een duurzame landbouw in Midden‐Delfland moeten boeren hun bedrijven kunnen blijven ontwikkelen.

Investeren in de toekomst
De burger vindt het belangrijk dat de koe in de wei loopt en dat is ook een van de thema’s van de Gebiedsvisie. In Midden-Delfland loopt nog steeds ruim 95% van de koeien in de wei, dat is ruim boven het landelijk gemiddelde. Midden-Delfland is ook voorloper waar het gaat om het aantal boeren wat deelneemt aan kringlooplandbouw. Bij kringlooplandbouw wordt uitgegaan van het optimaliseren van de kringloop die bodem, plant, dier en mest vormen. De laatste jaren hebben verschillende boeren geïnvesteerd in uitbreiding van de stal of complete nieuwbouw. Deze boeren zien toekomst in dit gebied en vormen met hun investeringen de beste waarborg voor het groen en open houden van Midden-Delfland. Andere agrarische ondernemers hebben op succesvolle wijze de verbreding gezocht zoals bijvoorbeeld De Paardenstal, zuivelboerderij van Winden en Hoeve Bouwlust.

Beheer
De veehouders kunnen en willen een belangrijke rol spelen in het beheer van de natuur en recreatiegebieden. De Zuidrand bij Vlaardingen en Schiedam wordt al beheerd door boeren. Dit zorgt voor een gevarieerd landschap met koeien en een schaapskudde wat zeer gewaardeerd wordt door de recreanten die dit gebied bezoeken. De schaapskudde van Vockestaert dient ook een educatief doel. In 2014 het Weidevogelpact opgericht door o.a. Delflands Groen. De weidevogels worden gezien als een indicator voor de kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap en de samenwerking moet een bijdrage leveren aan het behoud van de prachtige weidevogels.

Klimaat en energie
De boeren hebben de afgelopen jaren massaal geïnvesteerd in zonnepanelen en zonneboilers en dragen hiermee hun steentje bij aan een beter klimaat en een lager energieverbruik. Over nieuwe energie initiatieven om een bijdrage te leveren aan een energieneutraal Midden-Delfland wordt op dit moment nagedacht. Samen met het hoogheemraadschap en gemeente Midden-Delfland is LTO Delflands Groen betrokken bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dit plan draagt bij aan een betere waterkwaliteit en een reductie van de nutriëntenemissie. Verschillende projecten zijn hiervoor inmiddels opgestart zoals aanleg onderwaterdrainage, vermindering erfafspoeling, baggeren en de al eerder genoemde kringlooplandbouw. Allemaal projecten waarbij hard gewerkt wordt aan vergroening van de boerenbedrijven in Midden-Delfland.

Riooloverstort, asbest en dioxine
Voor het oplossen van het probleem van de riooloverstort in de Zouteveenseweg heeft Delflands Groen zich ook hard gemaakt. De door Delflands Groen aangedragen oplossing om het water af te voeren via het gemaal van Kerkpolder wordt nu onderzocht en hopelijk wordt snel begonnen met de aanpassing zodat het vervuilde overstortwater niet meer de Zouteveense polder instroomt waar vee drink van dit water. Bij de installatie van de zonnepanelen zijn asbestdaken vervangen. Daarnaast loopt er op dit moment een vraagbundelingsactie om zo veel mogelijk asbest van boerendaken te krijgen. De oude dioxinevervuiling wordt ook aangepakt en inmiddels zijn door de inzet van Delflands Groen verschillende percelen met subsidie bewerkt waardoor de dioxinevervuiling niet meer aan de oppervlakte ligt. Deze acties dragen bij aan een schoner Midden-Delfland.

Toekomst
De beste waarborg voor het behoud van dit gebied met zijn vele natuur‐ en cultuurhistorische waarden, is het in stand houden van de boerenbedrijvigheid. Zowel op bedrijfsniveau als op gebiedsniveau wordt er dus hard gewerkt aan een goede toekomst voor het gebied in lijn met de Gebiedsvisie. Geen reden om op de lauweren te rusten, Delflands Groen wil samen met de leden nadrukkelijk haar rol in de toekomst van het gebied blijven vervullen.

november 2015