Nutriëntenproject

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer; Schoon water en toekomst voor agrariërs in het veenweidegebied
Op 14 oktober 2013 hebben 11 partijen de bestuursovereenkomst Nutriënten Veenweiden ondertekend. De overeenkomst is een uitwerking van het Besluit tot Samenwerken van 12 juni 2013 voor het veenweidegebied. Hierin hebben de partijen afgesproken om gezamenlijk aan de slag te gaan met 13 kansrijke maatregelen om emissies van nutriënten naar het oppervlaktewater te beperken. Dat is nodig om het oppervlaktewater weer schoon te krijgen en te kunnen voldoen aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Betrokken partijen zijn de vakgroep melkveehouderij van LTO Noord, de Vereniging Veelzijdig Boerenland, het VIC Zegveld, de hoogheemraadschappen waaronder Delfland en de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Boeren en waterschappen starten in 2014 ruim dertig nieuwe projecten die het grondgebruik en het waterbeheer op elkaar afstemmen. Deze projecten vloeien voort uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Doel van de gezamenlijke aanpak is om de waterdoelstellingen (landelijk en regionaal) te halen en tegelijkertijd ruimte te houden voor een economisch sterke land- en tuinbouw. In deze ruim dertig nieuwe gebiedsprojecten streven waterbeheerders en boeren er naar om de belasting van het water met mineralen en bestrijdingsmiddelen terug te dringen.

Nutriëntenmaatwerk Midden-Delfland en Oostland
De start van het project in het gebied van Delfland was op 26 maart in het Trefpunt in Maasland. LTO Noord, Delflands Groen en Hoogheemraadschap Delfland hebben gezamenlijk een Nutriëntenavond georganiseerd. Samenwerking bij het verminderen van nutriëntenverliezen en het verbeteren van de waterkwaliteit in ons gebied is van belang voor alle betrokken partijen. De Kaderrichtlijn Water, de voorbereiding van nieuwe waterplannen en het anticiperen op het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) speelt ook een rol hierbij.

Nutriëntenmaatregelen, haalbaar en betaalbaar
LTO Delflands Groen en Hoogheemraadschap Delfland vinden het belangrijk om samen met de agrariërs, de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert en het programma Kringloopboeren Midden-Delfland te komen tot zinvolle, haalbare en betaalbare maatregelen. Het gaat hierbij om 13 mogelijke maatregelen die deels onder de kringlooplandbouw geschaard kunnen worden. Er komt in de loop van dit jaar een vervolg waarbij de input van de eerste avond in het Trefpunt wordt meegenomen.

 1.  kringlooplandbouw
 2.  duurzaam graslandbeheer
 3.  duurzaam bodembeheer
 4.  precisiebemesting
 5.  onderwaterdrainage
 6.  vergroten mestopslag
 7.  verminderen erfafspoeling
 8.  mestscheiding
 9.  aanpassen peilen
 10. sturen op inlaat
 11. natuurvriendelijke oevers
 12. baggeren en sloot schonen
 13. biomassateelt

Op onderstaande websites is meer informatie te vinden over dit onderwerp.

 

april 2014