Waterschapslasten 2010

Er is nog geen oplossing in zicht voor de torenhoge waterschapslasten voor de categorie ongebouwd in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. De problemen worden veroorzaakt doordat de waarde van de wegen en spoorwegen in een gebied worden meegeteld bij de categorie ongebouwd. Delfland is door de vele infrastructuur veruit het duurste waterschap voor de categorie ongebouwd. In december 2009 heeft Tineke Huizinga, toenmalig staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, onder druk van de Tweede Kamer toegezegd een onderzoek te laten doen naar de gevolgen voor de tarieven voor de categorie ongebouwd. Eind 2009 is er, zoals bekend, een lobby vanuit Midden-Delfland geweest door Delflands Groen, de Midden-Delfland Vereniging en gemeente Midden-Delfland richting Tweede Kamer om aanpassing van de waterschapswet te bepleiten. De staatssecretaris heeft naar aanleiding van Kamervragen over de lasten in Delfland toegezegd de mogelijkheden tot tariefsverlaging voor de veehouders te laten onderzoeken.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft nu samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en de Unie van Waterschappen een onderzoek laten doen naar de ontwikkeling van de waterschapslasten. In het conceptrapport van dit onderzoek wordt bevestigd dat het tarief voor ongebouwd in Delfland extreem hoog is. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat ziet in de uitkomsten van dit rapport van onderzoeksinstituut COELO voldoende aanleiding om te zoeken naar een oplossing voor het tarief van de categorie ongebouwd. Door het ministerie zijn drie mogelijke oplossingen voorgesteld.

  • Verhogen van de waarde van het tarief voor natuur. Het tarief van natuur is sinds 2009 verlaagd van € 74,11 naar € 2,87 per hectare. De kosten voor het waterbeheer van natuurgrond zijn veel hoger. Aanpassing van dit tarief zal echter nauwelijks leiden tot hogere opbrengsten en daarmee verlaging van de tarieven voor de andere categorieën.
  • Overheveling van kassen van de categorie gebouwd naar ongebouwd. Ook deze optie resulteert nauwelijks tot een lager tarief voor ongebouwd.
  • Het fixeren van de waarde van wegen op een veelvoud van de waarde van agrarische grond. Nu is dit 40 keer de waarde maar die zou verlaagd moeten worden naar 5, 10 of 15 keer de agrarische waarde. Deze optie zorgt voor een grote tariefsverlaging voor ongebouwd. De lasten per hectare zouden dan verlaagd worden van € 137,27 naar bedragen tussen de 83 en 100 euro. Het gemiddelde in Nederland ligt op ruim 50 euro, het tarief in Delfland blijft dus ook dan nog hoog.

Er wordt op dit moment door het ministerie gewerkt aan een oplossing. Door de noodzakelijke wetswijziging zal er echter voor 2012 niets veranderen. Delflands Groen vindt dat naast de noodzakelijk tariefsverlaging ook de tussenliggende jaren gecompenseerd moeten worden. De boeren mogen niet de dupe worden van een weeffout in de nieuwe waterschapswet. De gemeente Midden-Delfland heeft recent bij het Hoogheemraadschap en de minister van Verkeer en Waterstaat gepleit voor een oplossing die uiterlijk 2012 ingaat en pleit daarnaast voor compensatie van de eerdere jaren. Voor een aanpassing van de tarieven is een wetswijziging noodzakelijk, het wachten is op een nieuw kabinet om een wetswijziging door te voeren. Wethouder Christiaan van der Kamp heeft al aangegeven om zo snel mogelijk na het aantreden van een nieuw kabinet, de Tweede Kamerleden te wijzen op gedane toezeggingen om zodoende druk op de ketel te houden.

Wat Delflands Groen betreft wordt de waarde van wegen helemaal niet meegeteld bij de categorie ongebouwd. De wegen in een gebied, daar heeft iedereen profijt van en die waarde moet dat niet uitsluitend ten laste komen van de categorie ongebouwd. De huidige berekening berust op een fout in de waterschapswet. Het bestuur van Delflands Groen heeft de leden geadviseerd om ook dit jaar weer bezwaar aan te tekenen bij het Hoogheemraadschap tegen de hoogte van de aanslag. Een voorbeeld bezwaarschrift kunnen Delflands Groen leden hier downloaden.

Oktober 2010