Eindelijk verlaging waterschapslasten

De Tweede Kamer heeft op 5 juli besloten om in te stemmen met aanpassing van de Waterschapswet. Delflands Groen heeft in juni per brief nog aan staatssecretaris Atsma gevraagd naar de voortgang van de aanpassing. Delflands Groen, het Hoogheemraadschap van Delfland, de Midden-Delfland Vereniging en de gemeente Midden-Delfland hebben zich samen jarenlang ingezet voor aanpassing en dat heeft nu eindelijk tot het gewenste resultaat geleid.

De Eerste Kamer moet in het najaar nog wel instemmen met de aanpassing van de waterschapswet maar dat levert naar verwachting geen problemen op. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt de tarieven voor 2013 eind dit jaar vast en kan dan besluiten tot verlaging van de tarieven.

De waterschapslasten van agrariërs in Delfland waren sinds de in werking treding van de Waterschapswet in 2009 enorm gestegen door de bekende weeffout die in de nieuwe wet zat. Het probleem werd veroorzaakt door de grote hoeveelheid wegen en spoorlijnen in het gebied. De grond onder infrastructuur valt, net als de grond van veehouders, in de categorie "ongebouwd". Deze grond wordt in de Waterschapswet 2009 op economische waarde getaxeerd. Door de stijging van de gemiddelde waarde van infrastructuur gaat ook de waarde van de grond van agrariërs fors omhoog.

Al sinds 2009 wordt, na een toezegging van de toenmalige staatssecretaris Huizinga, gezocht naar mogelijkheden om de zogenaamde "weeffout" in de Waterschapswet te herstellen. De afgelopen jaren is alles op alles gezet om met een oplossing te komen. Staatssecretaris Atsma heeft tijdens een werkbezoek aan Midden-Delfland begin dit jaar toegezegd om te zorgen voor een aanpassing van de wet zodat de extreem hoge waterschapslasten omlaag zouden kunnen.

Het amendement ingediend door SGP en CU biedt waterschappen de mogelijkheid om eigenaren van wegen zwaarder te belasten. In de Waterschapswet wordt vastgelegd dat de opslag voor wegen voortaan met maximaal 400% mag worden verhoogd. Dat biedt waterschappen ruimte om de veel te hoge tarieven voor boeren te verlagen, aldus de initiatiefnemers Elbert Dijkgraaf (SGP) en Cynthia Ortega Martijn (CU). Een Kamermeerderheid stemde op de laatste dag voor het zomerreces in met hun voorstel.

juli 2012