Waterschapslasten, stand van zaken januari 2011

Het probleem van de hoge waterschapslasten voor de categorie ongebouwd is nog steeds niet opgelost. Al in 2009 heeft Delflands Groen samen met de gemeente en de Midden-Delfland Vereniging bij de Tweede Kamer gepleit voor een snelle oplossing van het probleem. Staatssecretaris Huizinga (CU) heeft ondanks toezeggingen geen maatregelen genomen om de tarieven op een aanvaardbaar peil te brengen. Sinds een paar maanden is er een nieuwe regering, de verantwoordelijk staatssecretaris is nu de heer Atsma (CDA). De waterschapslasten zijn inmiddels al weer een keer onderwerp van gesprek geweest en de heer Dijkgraaf (SGP) heeft een motie ingediend om de waterschapsheffing voor agrarische grond op een aanvaardbaar peil te krijgen.

waterschapslasten 2011
De staatssecretaris reageerde met de volgende woorden: 
"Ik zie deze motie als een aansporing om dit onderwerp mee te nemen in het overleg met de waterschappen in het kader van het bestuursakkoord. Ik sluit niet uit dat wij ook de komende tijd nog eens kijken naar de evaluatie van de systematiek die onder de financiering van het waterschapbestel ligt. Ik zou de motie willen meenemen als een signaal van de Kamer dat daar nadrukkelijk naar gekeken moet worden."

Delflands Groen heeft staatssecretaris Atsma in januari 2011 een brief gestuurd waarin hem wordt gevraagd om met grote spoed de wet aan te passen. De volgende zaken zijn hierbij onder de aandacht gebracht van de staatssecretaris:

  • Snelle aanpassing van de tarieven naar een aanvaardbaar peil
  • Ontkoppeling infrastructuur en agrarische grond
  • Dezelfde tarieven voor ongebouwd als voor natuur
  • Restitutie van de te veel betaalde waterschapsheffingen over de afgelopen jaren
  • Duidelijkheid over de termijn waarop de staatssecretaris e.e.a. zal gaan realiseren

Op dit moment wacht Delflands Groen op een reactie van de staatssecretaris.

Januari 2011