Onderzoek verlaging waterschapslasten

De gevolgen van de nieuwe waterschapswet zijn het afgelopen jaar vele malen onderwerp van gesprek geweest. Staatssecretaris Huizinga wilde de evaluatie van de wet in 2014 afwachten om te kijken of aanpassing van de wet noodzakelijk was. Gemiddeld genomen voldeed de wet aan de verwachtingen vond zij en de staatsecretaris leek aanvankelijk niet gevoelig voor knelpunten zoals die o.a. in Midden-Delfland ontstonden door de nieuwe wet.

Op 1 december 2009 stonden eindelijk de effecten van de wet Modernisering Waterschapsbestel op de agenda van de Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer. Oorspronkelijk was dit overleg al gepland op 29 september maar de vergadering is tot 2 keer toe uitgesteld. Inmiddels is door het Hoogheemraadschap de begroting voor 2010 vastgesteld uitgaande van de huidige wet. Door de vertraging kon er niet meer geparticipeerd worden op de resultaten van de vergadering van de Commissie voor Verkeer en Waterstaat. Staatssecretaris Huizinga heeft tijdens deze vergadering toegezegd de mogelijkheden tot verlaging van de hoge waterschapslasten voor de melkveehouders in Delfland te laten onderzoeken door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van V&W, Unie van Waterschappen en Hoogheemraadschap Delfland.

Delflands Groen heeft al begin dit jaar in een gesprek met de Dijkgraaf van Hoogheemraadschap Delfland te kennen gegeven zeer ongelukkig te zijn met de tariefstijging van 86% voor de categorie ongebouwd. De nieuwe wet biedt volgens het Hoogheemraadschap echter geen ruimte voor een rechtvaardiger verdeling van de lasten, wat juist de bedoeling was van de nieuwe wet. Het onderbrengen van de waarde van de infrastructuur in de categorie ongebouwd leidt in verschillende waterschappen tot extreme verhogingen van de lasten voor boeren. Wachten tot de evaluatie in 2014 zou veel te lang duren. Delflands Groen heeft daarom afgelopen zomer al een brandbrief gestuurd naar de staatssecretaris en de Tweede Kamer over de desastreuze gevolgen van de nieuwe wet. LTO Nederland, het Hoogheemraadschap en de gemeente Midden-Delfland hebben ook per brief aan de Tweede Kamer hun ongenoegen geuit over de onrechtvaardig hoge lasten voor de boeren in Midden-Delfland.

De Midden-Delfland Vereniging heeft voorafgaand aan de vergadering van de Commissie voor Verkeer en Waterstaat een officiële petitie aangeboden. Ingrid ter Woorst (Hoogheemraad Delfland namens Water Natuurlijk) heeft hierbij, samen met Ben van der Velde (lid verenigde vergadering Hoogheemraadschap Delfland namens Water Natuurlijk en voorzitter Midden-Delfland Vereniging), een belangrijke rol gespeeld. De vereniging stelt daarin dat de verhoging van de waterschapslasten de agrarische sector, de natuurlijke beheerder van het groene Midden-Delfland gebied, financieel nog verder in het nauw brengt. De vereniging verzoekt in de petitie aan de commissie om de staatssecretaris te adviseren het Hoogheemraadschap van Delfland de mogelijkheid te bieden om het onbedoelde effect van de waterschapswet, een bijna verdubbeling van de waterschapslasten voor de agrarische sector in het Midden-Delfland gebied, te neutraliseren. Delflands Groen is blij met de breed gedragen steun voor aanpassing van de wet. De aangeboden petitie heeft misschien wel net voor het zetje in de goede richting gegeven en Delflands Groen is Ingrid Ter Woorst en Ben van der Velde daar dankbaar voor.

Mocht het onderzoek wat de staatssecretaris laat uitvoeren niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan zal ze de optie van een fonds laten onderzoeken. De staatssecretaris heeft toegezegd dat zij zich samen met het Hoogheemraadschap Delfland zal inzetten voor een snelle oplossing. Een antwoord van de staatssecretaris wordt pas in de loop van 2010 verwacht waardoor waarschijnlijk ook volgend jaar voor de categorie ongebouwd nog het veel te hoge tarief betaald zal moeten worden.

Delflands Groen vindt dat de fout in de wet met terugwerkende kracht moet worden hersteld. De waarde van infrastructuur hoort niet te worden meegeteld in de berekening voor de categorie ongebouwd. Delflands Groen gaat zich inzetten om alle nadelige financiële gevolgen van de nieuwe wet gecompenseerd te krijgen. Delflands Groen neemt aan dat naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek van de commissie, de tarieven voor 2010 toch nog aangepast zullen worden en dat er restitutie door het Hoogheemraadschap Delfland komt van het te veel betaalde over 2009.

December 2009