Gevolgen nieuwe Waterschapswet

De nieuwe waterschapswet zorgt voor een onaanvaardbare verhoging van de waterschapslasten voor de categorie ongebouwd. Het doel van de nieuwe wet was om de kosten voor burgers en bedrijven beter te verdelen. De economische waarde moet het belang bepalen bij het waterschapswerk. De wet zorgt in Midden-Delfland echter voor een enorme stijging van de waterschapslasten voor de categorie ongebouwd.

In de nieuwe wet wordt de waarde van infrastructuur gerekend tot de categorie ongebouwd. De grote hoeveelheid wegen en spoorwegen in het gebied van Delfland zorgt ervoor dat de waterschapsheffing per hectare ongebouwd dit jaar oploopt naar €137,51. Voor Delflands Groen is het onaanvaardbaar dat de veehouders door de nieuwe wet gaan betalen voor de eigendommen van rijk, provincie en gemeenten. Het Hoogheemraadschap Delfland is met deze nieuwe tarieven met grote afstand het duurste waterschap voor veehouders.

Het bestuur van Delflands Groen heeft begin dit jaar in een gesprek met dijkgraaf Van Haersma Buma aangegeven dat een verhoging van 86 % ten opzichte van 2008 niet acceptabel is. De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap heeft de schade proberen te beperken door zo veel mogelijk te schuiven binnen de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt. Dat wil zeggen dat 60% van de inkomsten voor rekening komen van de ingezetenen en 40% van de kosten voor rekening komen van de categorieën gebouwd, natuurterreinen en agrarisch/overig ongebouwd. Dit heeft echter niet geleid tot een aanvaardbaar tarief voor de categorie ongebouwd. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft bij de Unie van Waterschappen en bij de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat gevraagd om een evaluatie van de effecten van de nieuwe waterschapswetgeving op de kostentoedeling.

Natuurgebieden vielen tot vorig jaar gewoon in de categorie ongebouwd, dit jaar is een nieuwe categorie toegevoegd speciaal voor natuurgebieden. Natuurbeheerders betalen nu maar € 2,87, per hectare. De waterschapsheffing voor natuurterreinen was vorig jaar nog € 74,11 per hectare. De waterschapskosten die gemoeid zijn met natuurgebieden zijn veel hoger dan de lasten die betaald moeten worden.

Hoewel staatssecretaris Huizinga inmiddels aan de Tweede Kamer heeft toegezegd de kostentoedeling in de nieuwe Waterschapswet te gaan evalueren, ziet het er niet naar uit dat er dit jaar al een reparatie van de wet komt. Delflands Groen adviseert haar leden om massaal bezwaar te maken tegen de waterschapsaanslag. Wellicht volgt er een reparatie van de waterschapswet met terugwerkende kracht. Het is dan wel van belang dat er bezwaar wordt gemaakt tegen de aanslag van 2009. Voor het indienen van een bezwaar kunt u hieronder een model bezwaarschrift downloaden. Hierin kunt u zelf uw persoonlijke gegevens, aanslagnummer en aantal hectares met kosten invullen en printen.

U kunt hier het Model Bezwaarschrift Waterschapsheffing pdf button downloaden.

April 2009