Aanpassingen waterschapswet door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 11 september besloten de waterschapswet aan te passen door middel van het bieden van ruimte voor verlaging van onevenredige waterschapsheffingen voor agrarische grondeigenaren volgens het voorstel van de Tweede Kamer. Op 13 september 2012 is deze wijziging vastgelegd in het "Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden". De aanpassing van deze wet heeft positieve gevolgen voor de veehouders in Midden-Delfland. LTO Noord afdeling Delflands Groen is verheugd dat de lobby uiteindelijk toch succesvol is geweest. Delflands Groen heeft samen met gemeente Midden-Delfland, Hoogheemraadschap van Delfland en de Midden-Delfland Vereniging jarenlang gestreden om dit voor elkaar te krijgen. Het bestuur van Delflands Groen is blij dat er eindelijk een oplossing is gekomen maar heeft er wel een kater aan over gehouden omdat er door een fout in de wet vier jaar lang veel te veel is betaald door de boeren.

Al voor de invoering van de nieuwe waterschapswet bleek deze wet zeer ongunstig uit te pakken voor Delfland. Door intensief lobbywerk uit het gebied zijn de problemen met de waterschapswet op de agenda gekomen van de Tweede Kamer. Al in 2009 heeft staatssecretaris Huizinga aan de Tweede Kamer toegezegd om de mogelijkheden tot verlaging van de hoge waterschapslasten voor de melkveehouders in Delfland te laten onderzoeken. Helaas heeft het tot juni 2012 geduurd tot huidig staatssecretaris Atsma de hiervoor benodigde wetswijziging naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het probleem van de waterschapstarieven is dat in de categorie Ongebouwd behalve agrarische gronden ook de wegen en spoorwegen zijn ondergebracht. Deze infrastructuur heeft een veel hogere waarde dan een perceel weiland en door de grote hoeveelheid wegen in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland worden de boeren opgezadeld met extreem hoge waterschapslasten. De boeren betaalden in feite, voor een groot deel, de waterschapslasten van de wegbeheerders. De zogenaamde weeffout, het onderbrengen van agrarische gronden en infrastructuur in dezelfde categorie, wordt niet uit de wet gehaald. De nu voorgestelde aanpassing van de wet verzacht echter wel de gevolgen van deze weeffout.

Door de wetswijziging kan de maximale opslag voor eigenaren van verharde wegen worden verhoogd naar 400%. Hierdoor kunnen de kosten op een andere manier worden verdeeld waardoor het tarief voor agrariërs lager wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt de tarieven voor 2013 eind dit jaar vast. Overigens behoren ook met deze wetswijziging de tarieven van Delfland nog steeds tot de hoogste in Nederland. Delflands Groen heeft steeds nadrukkelijk gepelit voor ontkoppeling van infrastructuur en agrarische grond (weeffout) maar daarvoor is een grotere aanpassing van de wet noodzakelijk en dat bleek op dit moment niet haalbaar. Daarnaast hebben wij steeds gepleit voor restitutie van de te veel betaalde waterschapsheffingen over de afgelopen jaren maar het is zeer de vraag of dat nog een keer gerealiseerd gaat worden.

oktober 2012