Nieuwsbrief   Delflands Groenlogo

September 2016 - nummer 3


 Gewichtsbeperking N468 weer op de agenda

Een steeds terugkerende probleem in ons gebied is de 20 tons gewichtsbeperking op de provinciale weg N468. De gemeente zet zich al jaren samen met Delflands Groen in om de tonnage aangepast te krijgen. Uit onderzoek van het hoogheemraadschap is al in 2013 gebleken dat de veendijk waarop de weg is gebouwd, 40 ton op de meeste plekken aan kan. Eind 2013 leek het licht op groen te staan voor verhoging van de tonnage van 20 naar 40 ton maar de provincie gooide roet in het eten. Bedrijven zijn door dit provinciaal beleid slecht bereikbaar wat nadelig is voor de economie van Midden-Delfland.

De laatste tijd zijn er weer regelmatig bekeuringen uitgedeeld. Ook de RMO van Friesland-Campina is bekeurd voor overschrijding van de maximum tonnage. Voor een oplossing zijn er verschillende opties mogelijk zoals; verhogen maximum tonnage, instellen van een maximum aslast of op de N468 alleen bestemmingsverkeer voor vrachtwagens toestaan. De inzet van de OFMD en LTO is het verkrijgen van een ontheffing voor bestemmingsverkeer.

Op 2 september is er op initiatief van burgemeester Rodenburg een overleg op het provinciehuis geweest waaraan de volgende personen hebben deelgenomen:

  • Gedeputeerde Floor Vermeulen, Provincie Zuid-Holland

  • Hoogheemraad Marcel Houtzager, Hoogheemraadschap Delfland

  • Burgemeester Arnoud Rodenburg, gemeente Midden-Delfland

  • Wethouder Hans Horlings, gemeente Midden-Delfland

  • Peter van den Heuvel, Openbare Werken gemeente Midden-Delfland

  • Gertjan Hooijmans, voorzitter LTO Noord afdeling Delflands Groen

  • Paul van Leeuwen, bestuurslid LTO Noord afdeling Delflands Groen

  • Harry Verboon, bestuurslid Ondernemers Federatie Midden-Delfland (OFMD)

  • Rody de Lange, Senior Planner Transport Friesland-Campina

In het gesprek in het Provinciehuis heeft gedeputeerde Vermeulen aangegeven dat hij een nieuw onderzoek wil naar de gevolgen van aanpassing van de maximum tonnage. Er is op dit moment al een onderzoek gaande omdat de weg op een aantal plekken gereconstrueerd moet worden. Het onderzoek naar de gevolgen van het toestaan van bestemmingsverkeer kan hierin meegenomen worden. De provincie wil hierin de helft betalen. De andere helft wordt betaald door de gemeente en het hoogheemraadschap. Delfland heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen een verhoging van de maximum toegestane tonnage als het onderzoek dit uitwijst. Gedeputeerde Vermeulen gaf aan dat hij wil dat alle belanghebbende organisaties deelnemen aan het onderzoek. LTO Delflands Groen en de OFMD zullen daarom ook deelnemen aan het onderzoek. Het voordeel van deze ontwikkeling is dat wij ook invloed hebben op het onderzoek. De druk vanuit de gemeente Midden-Delfland richting de provincie is groot. Na jaren voor een dichte deur gestaan te hebben lijkt het er nu op dat het de goede kant op gaat.


Peilscheiding Dorppolder

De peilscheiding in de Dorppolder staat ook al jaren op de agenda. Hier komt het Hoogheemraadschap gemaakte afspraken niet na. In het kader van de reconstructie is destijds afgesproken om een volledige peilscheiding te realiseren tussen het gras en het glas. De waterafvoer inclusief nieuw gemaal van het glasgedeelte van de polder zou gerealiseerd worden in het glasgebied. Dat is nu door de bouw van kassen niet meer mogelijk.

De waterkwaliteit van de Dorppolder is in vergelijking met de andere graspolders bedroevend slecht door de uitspoeling uit het tuinbouwgedeelte van de polder. Het hoogheemraadschap wil een oplossing in het graslanddeel, de boeren in de polder zijn bereid om grond te verkopen om het hoogheemraadschap tegemoet te komen. Delfland wil echter niet praten over een redelijke vergoeding voor de grond die de grondeigenaren voor het aanleggen van een extra sloot zouden moeten verkopen. Hoogheemraad Middendorp heeft nu een gedeeltelijke peilscheiding voorgelegd aan de verenigde vergadering van Delfland en negeert hiermee gemaakte afspraken.


Gemeentelijke legeskosten Zuid-Holland 2016

LTO Noord heeft ook dit jaar weer de legeskosten van de verschillende Zuid-Hollandse gemeenten in kaart gebracht. De cijfers verschillen per gemeente en per jaar enorm. De tabellen geven bedragen weer die gemeenten hanteren voor zeven verschillende aanvragen. Hieronder staan de tabellen die voor de gemeenten in het gebied van Delflands Groen gehanteerd worden. Bedragen in het geel liggen 10% tot 50% boven het gemiddelde. Bedragen in het rood liggen meer dan 50% boven het gemiddelde. Alleen Schiedam heeft bij twee typen aanvragen een rode markering.

 leges2016

Artikel in Nieuwe Oogst over legeskosten in Zuid-Holland http://tinyurl.com/jdwkemj


Werkbezoek waterkwaliteit en erfafspoeling

De verenigde vergadering van Delfland heeft op 26 augustus een werkbezoek gebracht aan ’t Woudt en het bedrijf van Henk en Jolanda Dijkshoorn. Dit door de fractie Ongebouwd georganiseerde bezoek ging over de waterkwaliteit in de graslandpolders en het DAW project Erfafspoeling. De aanwezige Hoogheemraadschap van Delfland bestuurders waaronder de hoogheemraden Ter Woorst en Middendorp zijn bijgepraat over de waterkwaliteit en de erfafspoeling en hebben met eigen ogen de maatregelen kunnen zien die familie Dijkshoorn heeft genomen. Het was een goed bezoek waarbij de bestuurders inzicht hebben gekregen in deze materie. Er is nog budget beschikbaar voor erfafpoelingsprojecten. Meer informatie bij Peter van Arkel of Jan van den Berg.


Nieuwsbrief verenigde vergadering
Hoogheemraadschap van Delfland - 8 juli 2016

logo ongebouwd

Dorppolder
Al jaren vormt het bemalingstekort in de Dorpolder een knelpunt. Daarnaast vormt voor de agrariërs de waterkwaliteit een probleem vanwege het naastgelegen tuinbouwgebied. De fractie staat achter de bouw van een gemaal, waarmee het bemalingstekort wordt opgeheven. Door voorzieningen wordt een zo goed mogelijke peilscheiding glas/gras gecreëerd. Aan de wens om tot volledige peilscheiding te komen, d.m.v. een tweede watergang, wordt hiermee echter niet tegemoet gekomen. Ongebouwd betreurt dit en roept het college om hierover toch in gesprek te blijven

Bulkkrediet Natte ecologische zones
Het investeringsplan en krediet zijn vastgesteld, waarbij het gaat om vele miljoenen. Natuurlijk is snel en adequaat in kunnen springen op kansen en efficiënt werken van belang. Maar ondanks regelmatige rapportage over de voortgang van aanleg en ontwikkeling van de zones, heeft Ongebouwd toch tegen het verstrekken van een bulkkrediet gestemd voor een maatregel waarvan het effect nog nauwelijks bekend is.

Bron: http://us9.campaign-archive1.com/?u=3cc315c6042798c6b604ed608&id=7e363a066a&e=5087560394


Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 13 september 2016
Gegevens waterkwaliteit digitaal beschikbaar

Delfland meet en bewaakt de waterkwaliteit om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de waterkwaliteit. Zo kunnen we zien of de maatregelen die we nemen het juiste effect hebben. De resultaten van de monitoringsgegevens zijn nu digitaal beschikbaar. Op de kaart zijn enkele stoffen in het water te zien die binnen of buiten de norm vallen. Op die manier proberen we de waterkwaliteit bij steeds meer mensen op het netvlies te krijgen. Ingrid ter Woorst: “Waterkwaliteit is niet alleen van het waterschap, maar van iedereen. We moeten samen zorgen dat we geen nieuwe vervuiling aan het water toevoegen. Hierdoor wordt ons water schoner en de omgeving prettiger”. Zie https://www.hhdelfland.nl/waterkwaliteitskaart.


In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)