Nieuwsbrief   Delflands Groen                     logo

April 2016 - nummer 1


Delflands water schoner

Ronald Bakkum , adviseur watersysteemkwaliteit bij het Hoogheemraadschap van Delfland heeft tijdens de ledenavond van 9 februari gesproken over de waterkwaliteit. Het was een vrij positief verhaal, er is de laatste jaren veel verbeterd in de waterkwaliteit van de graslandpolders in het gebied van Delfland. De maatregelen in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zoals o.a. erfafspoeling, onderwaterdrainage en kringlooplandbouw dragen daar hun steentje aan bij.

In de Waterkwaliteitsrapportage 2014 is meer te lezen over dit onderwerp. Met name de hoeveelheid stikstof in het water laat een grote daling zien. Deze Waterkwaliteitsrapportage is te downloaden via onderstaande link. https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/copy_of_Waterkwaliteitsrapportage2014def.pdf

De presentatie van Ronald Bakkum is te zien via de volgende link http://www.ltodelflandsgroen.nl/pdf/Presentatie-MD-RBakkum.ppsx


Met Vockestaert de boer op

Op 16 april bij Fam van Adrichem en fam van der Berg aan de Rotterdamseweg organiseert Vockestaert weer Met Vockestaert de boer op met om 11 uur de opening bij Familie van Adrichem op nr 227 door burgemeester Rodenburg.

Meer lezen: http://www.vockestaert.nl/met-vockestaert-de-boer-op-2


Corryne van Leeuwen bestuurslid Midden-Delfland Vereniging

In het bestuur van de Midden-Delfland vereniging zijn dit jaar verschillende bestuurswisselingen. Het is goed om een bestuurslid met agrarische achtergrond te hebben bij de Midden-Delfland Vereniging. Jan van der Berg is tot de jaarvergadering van de MD vereniging nog bestuurslid van de MD Vereniging. Corryne van Leeuwen van de Paardenstal is bereid gevonden om in het bestuur van de Midden-Delfland Vereniging zitting te nemen. Het bestuur van Delflands Groen vindt het van groot belang dat het boerengeluid aanwezig blijft en feliciteert Corryne met haar aanstaande benoeming tijdens de op 12 april te houden algemene ledenvergadering van de MD Vereniging. Wij wensen haar veel succes met het bestuurswerk.

Zie ook: http://www.middendelflandvereniging.nl/2016/03/16/uitnodiging-ledenvergadering.


Kringloopboeren Midden-Delfland lanceren eigen zuivelmerk

Zeven kringloopboeren in Midden-Delfland lanceren op woensdag 23 maart hun eigen zuivelmerk: échte Delflandse boerenZuivel. Local-to-local, is het idee achter dit regionale initiatief. De boeren die zijn verenigd in gebiedscoöperatie Delflandshof werken al enkele jaren volgens het principe van de kringlooplandbouw. Daarbij is er bovengemiddelde aandacht voor het bodemleven, voor lucht- en waterkwaliteit en voor weidevogels. Koeien van kringloopboeren staan in de wei. Dat zorgt voor ouderwets lekkere melk en yoghurt die kleinschalig, regionaal wordt aangeboden.

Meer weten over Delflandshof? bezoek de website: http://www.delflandshof.nl


Klaverjasavonden

De klaverjasavonden worden georganiseerd door Arnold van der Voort en Niek Olsthoorn. Deze avonden worden gehouden in WoonZorgCentrum Akkerleven, Veldvreugd 15-17 in Schipluiden. De aanvang van de avonden wordt in het nieuwe seizoen vervroegd naar 19.30 uur. De inleg is € 4,-- en dat is inclusief een kopje koffie.

De data van de kaartavonden voor het seizoen 2016-2017 zijn:

  • 20 september 2016
  • 18 oktober 2016
  • 15 november 2016
  • 13 december 2016
  • 17 januari  2017
  • 21 februari 2017
  • 21 maart 2017
  • 18 april 2017

Melkveehouder Bert van der Kooij benoemd als raadslid gemeente Midden-Delfland

Het bestuur van Delflands Groen is verheugd over het feit dat door de benoeming van Bert van der Kooij er weer een boerengeluid te horen is in de gemeenteraad. Delflands Groen feliciteert hem met zijn benoeming en wenst hem veel succes met het raadswerk. Bert was al eerder, tot maart 2010, gemeenteraadslid. Hij benadrukte tijdens de Delflands Groen Melkveeacademie avond op 1 maart in de Schelp dat naast een boerengeluid in de gemeenteraad, het regelmatig overleg tussen bestuursleden van Delflands Groen en de gemeente inclusief de wethouder ook van groot belang is voor het behartigen van de belangen van de agrariërs. De lobby en het overleg met de gemeente door het bestuur van Delflands Groen en het raadslidmaatschap van Bert van der Kooij zorgen ervoor dat de agrarische belangen op verschillende manieren worden behartigd.

Meer lezen: http://www.wos.nl/van-der-kooij-neemt-zetel-van-der-vaart-in/nieuws/item?804377


Bezoek Staatssecretaris Dijksma aan Midden-Delfland

Op de website van de Midden-Delfland Vereniging staat een filmpje over het bezoek van Staatssecretaris Dijksma aan Midden-Delfland. Op uitnodiging van ANV Vockestaert en de Midden-Delfland Vereniging heeft mevrouw Dijksma na een presentatie over Midden-Delfland in de Paardenstal, een gesprek gevoerd met een aantal boeren uit het gebied over de relatie Stad-Land. Aansluitend was er een rondleiding op het bedrijf van familie van Leeuwen.

De video is via onderstaande link te bekijken. https://vimeo.com/142930227


Kringlooplandbouw en onderwaterdrainage

In het onderzoek “Potentie kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide” is bekeken hoeveel kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweidepolders kunnen bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit.

De belangrijkste conclusie uit deze studie is: “Als alle boeren in het veenweidegebied het maatregelenpakket toepassen, zoals de 20% best scorende boeren (op basis van de kringloopwijzer), zal de belasting van het oppervlaktewater naar verwachting afnemen met grofweg een derde voor stikstof en voor fosfaat zelfs met meer dan de helft. Met onderwaterdrainage is de afname van de uit- en afspoeling van nutriënten naar schatting 5 tot 50%.”

De studie is uitgevoerd in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waternet en provincie Utrecht en uitgevoerd door PPP Agro Advies, Boerenverstand, Alterra en LBI. Aanleiding is het voornemen om een meerjarig project voor kringlooplandbouw in veenweidepolders op te starten en daarmee grootschalige implementatie te stimuleren.

Het rapport is via onderstaande link in te zien http://www.hdsr.nl/publish/pages/32248/alterra-rapport_2684_voorstudie_kringlooplandbouw_veenweide.pdf


Dijk Vlaardingsevaart weer stevig en veilig

Grote delen van ons gebied liggen ver beneden zeeniveau. Bijna niemand maakt zich daar zorgen over: we vertrouwen erop dat dijken ons beschermen tegen het water. En, dat doen ze gelukkig ook. Maar met een dalende bodem en een veranderend klimaat is dat niet zo vanzelfsprekend. Daarom moeten de dijken eens in de tien jaar opgehoogd en verstevigd worden. Ook de Trekkade die ligt op de dijk langs de Vlaardingsevaart in Vlaardingen moest aangepakt worden.

Zo’n dijkverbetering is ingrijpend voor de bewoners aan de dijk. Vandaar dat we de benodigde werkzaamheden in nauw overleg met deze dijkbewoners uitvoeren. De huizen van de bewoners aan de Trekkade liggen dicht op de vaart. Bij een ophoging van 20 tot 30 centimeter zou de dijk ongeveer tegen de woningen aan komen te liggen. Voor dijkbewoners was het van belang dat ze hun percelen veilig konden blijven bereiken. En dat is gelukt. We hebben er daarom voor gekozen de kering iets te verleggen richting de vaart en er is een damwand geplaatst voor de stevigheid. Zo zijn niet alleen deze dijkbewoners maar ook de inwoners van de wijk Holy Zuid, die achter de dijk wonen, weer beschermd tegen wateroverlast.

Bron: Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 16 februari 2016 http://tinyurl.com/h7u4jnh


Delfland blij met samenwerking Vockestaert

Agrarische Natuurvereniging Vockestaert werkt samen met tien agrariërs in de Commandeurspolder (Maasland) aan het onderhoud aan natuurvriendelijke oevers. De samenwerking tussen de natuurvereniging, agrariërs en Delfland wordt wegens succes verlengd. De samenwerking heeft nu nog de vorm van een pilot”, zegt hoogheemraad Hans Middendorp. “In de toekomst hoopt Delfland dit op grotere schaal toe te kunnen passen. Deze aanpak moet bijdragen aan het streven van Delfland in het ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers.”

Natuurvriendelijke oevers zijn belangrijke stukjes natuur in het water. Ze fungeren als stepping stones voor libellen, vissen, eenden en andere waterdieren. Hoe meer diversiteit aan planten, hoe meer verschillende soorten dieren dit aantrekt. De gedachte is dat gebruikers van het land het onderhoud kunnen integreren in hun bedrijfsvoering, waardoor veel meer maatwerk mogelijk is. In de pilot is één drinkplaats voor vee aangelegd. In 2015 is de drinkplaats verlegd om te zien hoe de oever zich na gebruik hersteld. Hier en daar heeft riet de overhand, terwijl we juist streven naar meer soorten vegetatie; kruiden en andere planten. Waar veel riet groeit gaat Vockestaert binnen de pilot met de agrariërs meerdere keren per jaar het riet afmaaien om diversiteit te krijgen. Agrariërs kunnen in overleg met Vockestaert zelf het tijdstip bepalen wanneer ze de oever maaien.

Bron: Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland – 16 februari 2016 http://tinyurl.com/h7u4jnh


Peilbesluiten gedeeltelijk aangepast

Geen polder in het werkgebied van Delfland is hetzelfde. Daarom stemt Delfland het waterpeil in sloten en vaarten af op het gebruik: woningen, landbouw, natuur of recreatie. Dit leggen we vast in een peilbesluit.

Peilbesluiten zijn belangrijk. Als het waterpeil te hoog is, kan bijvoorbeeld een boer zijn land niet op omdat het terrein te nat is. Bij een te laag waterpeil kunnen sloten in een woonwijk droogvallen of kan schade ontstaan aan funderingen van gebouwen. Bij het herzien van peilbesluiten gaan we dan ook zorgvuldig te werk. Dit doen we door zoveel mogelijk de omgeving te betrekken en reacties te vragen. Daarbij kan de lokale kennis tot aanpassing leiden van het peilbesluit.

Iedere tien jaar doen we een check of het waterpeil in de polder nog aansluit bij de functie van het gebied. Maar als het nodig is passen we het peilbesluit eerder aan. Vanaf 4 maart 2016 tot en met 14 april 2016 kunnen belanghebbenden reageren op de ontwerp-peilbesluiten. Na de inspraak worden de peilbesluiten ter besluitvorming voorgelegd aan de verenigde vergadering.

Bron: Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 1 maart 2016 http://tinyurl.com/zabt7gz


LTO Noord fosfaatdossier

LTO Noord heeft een dossier, alleen voor leden, met actuele informatie over fosfaatrechten. Lees alles over fosfaat en stel hier uw vragen aan Wiebren van Stralen, contactpersoon Mest en Mineralen & dossier Fosfaat van LTO Noord. U dient zich te registreren met uw LTO relatienummer, postcode en emailadres voor controle van uw lidmaatschap op: https://www.ltonoord.nl/registrerenHet fosfaat dossier vindt u na registratie op: https://www.ltonoord.nl/dossiers/fosfaat.


In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)