Nieuwsbrief   Delflands Groen                     logo

Oktober 2015 - nummer 3


De 24 uur van Midden-Delfland

Tien jaar geleden is de Gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025 vastgesteld. De gemeente schrijft: We zijn nu precies op de helft van deze periode, een goed moment om samen te bepalen wat er de komende tien jaar moet gebeuren om het gebied van Midden-Delfland aantrekkelijk en vitaal te houden. Ruim 100 belanghebbenden gaan praten over de toekomst van het Midden-Delflandgebied. Er wordt een tienjarenplan opgesteld op het gebied van zeven verschillende thema's: 

  • Het landschap nodigt uit
  • De Groene Ruimte
  • Kansen door water
  • Koe in de wei
  • Genieten
  • Waarde(n)volle polders
  • Ontmoet de stad

Op vrijdag 30 oktober van 15.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag 31 oktober van 09.00 uur tot 15.00 uur in het gemeentehuis van Midden-Delfland wordt de 24 uur van Midden-Delfland gehouden voor bestuurders van alle betrokken organisaties.

Meer lezen: http://www.middendelfland.nl/over-bestuur/nieuwsberichten_42612/item/de-24-uur-van-midden-delfland_31046.html


Vraagbundeling asbest sanering

Voor de vraagbundeling asbestsanering hebben tien personen zich aangemeld. In totaal is er 3865 m2 asbesthoudend dak aangemeld voor deze vraagbundeling. Het bestuur van Delflands Groen gaat nu offertes aanvragen. Behalve asbesthoudende dakplaten zijn er ook nog andere stalonderdelen aangemeld die mogelijk asbest bevatten en gesaneerd zouden kunnen worden. De leden die zich hebben aangemeld voor de asbestsanering worden z.s.m. benaderd en kunnen naar aanleiding van de offerte besluiten om het dak ook daadwerkelijk te laten saneren.

Gemeente Midden-Delfland heeft tot december 2015 nog de Subsidie stimulering gebruik zonne-energie bij agrarische bedrijven. Hiermee kunt u een financiële tegemoetkoming aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen en zonnecollectoren. Ook kan subsidie worden aangevraagd voor het plaatsen van een zonneboiler. Zie: http://www.middendelfland.nl/voor-ondernemers/subsidies_42687/item/subsidie-stimulering-gebruik-zonne-energie-bij-agrarische-bedrijven_20875.html

Voor het saneren van asbestdaken in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen bestaat ook nog de landelijke subsidieregeling, zie: http://www.asbestvanhetdak.nl. Daarnaast kunnen fiscale regelingen zoals EIA en MIA/Vamil worden ingezet voor asbestsanering.


Legeskosten

Zoals u in de Nieuwe Oogst van 19 september heeft kunnen lezen stijgen de gemeentelijke legeskosten minder. LTO Noord heeft de legeskosten onderzocht bij 60 Zuid-Hollands gemeenten. In onderstaand schema zijn de gegevens van de gemeenten binnen het Delflands Groen werkgebied in een tabel gezet. Geel betekent 10 tot 50% boven gemiddeld, rood betekent meer dan 50% boven het gemiddelde. De gemeentes Delft en Schiedam scoren beiden slecht op sommige onderdelen. Het LTO Noord legesonderzoek Zuid-Holland is hier te downloaden (PDF). Uitleg over de verschillende onderdelen is ook te vinden in dit PDF bestand. nwsbrf15 3leges


Succesvolle Delflands Groen Poldertocht

Op zaterdag 19 september 2015 is de negende Delflands Groen Poldertocht gehouden. Na een kop koffie met cake bij familie van Adrichem aan de Gaagweg volgde een welkomstwoord en was het tijd om te vertrekken. De regen van de afgelopen tijd zorgde onderweg soms voor natte en glibberige plekken maar dat weerhield de ongeveer tachtig deelnemers er niet van in een lang lint de polder in te trekken richting Dorppolderweg. De route voerde door de Dorppolder en Kralingerpolder. Onderweg passeerden we de plek van het vroegere kasteeltje Huis te Dorp en werden hier en daar gadegeslagen door een koppel koeien. Bij recreatiegebied en waterberging het kraaiennest werd een korte pauze gehouden. Arnold van Adrichem en Jan van den Berg vertelden hier wat wetenswaardigheden over de reconstructie, de polders en de waterberging.

nieuwsbrief15 3

Potrozen, boerenlunch en polsstokken
Hierna werd de tocht vervolgd richting het potrozenbedrijf van Ad van Marrewijk waar 120.000 planten per week geproduceerd worden op een kleine 5 hectare kassen. Hier volgde een uitgebreide rondleiding over het bedrijf. In de schuur bij van Marrewijk werd ook de boerenlunch geserveerd met heerlijke verse huisgemaakte soep, brood met vele soorten worst en kaas, eieren, melk, karnemelk, biest, yoghurt, pannenkoeken, enz. Met volle magen gingen we verder door de polder waarbij we al snel een brede molensloot tegenkwamen. In een grote drijvende bak werden steeds groepjes naar de overkant getrokken. Die bak hing soms vervaarlijk schuin maar we hielden het droog. De sloten werden via dammen of met planken gepasseerd maar er waren ook aantal polsstokken meegenomen en daar werd veel gebruik van gemaakt. Dit leverde een enkele keer een natte voet op maar dat kon de pret niet drukken.

Hoeve Bouwlust ijs en een nieuwe stal
Bij Hoeve Bouwlust werden we getrakteerd op een heerlijk huisgemaakt ijsje. De volgende stop was bij familie van Adrichem die een nieuwe stal bouwt voor 160 koeien waar straks 24 koeien tegelijk gemolken kunnen worden. Deze investerende ondernemers zorgen met deze stal dat ook in de toekomst Midden-Delfland groen en open blijft. Hierna volgde het laatste stuk van de tocht richting de boerderij waar we die morgen gestart waren. De organisatie van de poldertocht heeft weer voor een onvergetelijke dag gezorgd en hiermee bijgedragen aan een goede pr voor de agrarische sector in Midden-Delfland. Dit was uiteraard niet mogelijk zonder de medewerking van alle grondeigenaren op de route, waarvoor dank.
Een uitgebreider verslag staat op de afdelingswebsite, ook foto’s van de Poldertocht staan op www.ltodelflandsgroen.nl.


Muskusratpopulatie onder controle

Muskus- en beverratten zijn een bedreiging voor onze dijken en waterveiligheid. Ze graven lange gangenstelsels en holen in oevers en dijken. De dieren planten zich snel voort en hebben nauwelijks natuurlijke vijanden. Het vangen van muskus- en beverratten is daarom noodzakelijk. In Delfland zijn in 2014 358 muskusratten gevangen, negen meer dan in 2013. De populatie blijft hiermee goed onder controle.
Op het gebied van bestrijding werkt Delfland samen met vijf andere waterschappen. Op www.muskusrattenbeheer.nl vindt u informatie over de dieren en kunt u ook een melding doen, mocht u een muskusrat zien.

Bron: Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland, 18 augustus 2015


Watervergunning A4

Gemeente Midden-Delfland vraagt de minister in te grijpen in de grondwaterkwestie A4 Delft Schiedam. De gemeente Midden-Delfland maakt zich nog steeds zorgen over onomkeerbare gevolgen voor het landschap van de aanhoudende grondwaterproblemen in verband met de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam op het landschap van Midden-Delfland. De gemeente kan zich niet vinden in de (voorgenomen) verhoging van de debietgrens voor onttrekking van grondwater.

Meer lezen op:


Afstemming LTO Noord regio West en Veelzijdig Boerenland

Op 14 september hebben de drie provinciale voorzitters van LTO Noord en de drie provinciale voorzitters van Veelzijdig Boerenland de actuele ontwikkelingen rond het agrarisch natuurbeheer met elkaar doorgesproken. Centraal stond de vraag hoe een weg gevonden kan worden om elkaar te versterken en samen inzet te kunnen leveren voor de realisatie van effectief en efficiënt agrarisch natuur-, water- en landschapsbeheer in West-Nederland. Beide organisaties behoren tot dezelfde agrarische familie. Bij goede familieverhoudingen hoort goede afstemming, transparantie, elkaar waar mogelijk versterken en elkaar ook de ruimte geven voor eigen initiatieven. Op deze basis willen we in West- en Midden-Nederland samen verder inzetten op de belangenbehartiging voor het agrarisch natuurbeheer. Er is afgesproken de belangenbehartiging optimaal met elkaar af te stemmen, contraproductieve inzet te vermijden en structureel af te stemmen.

Bron: LTO Noord regio West Nieuwsbrief, 23 september 2015


logo ongebouwdFractie Ongebouwd
Hoogheemraadschap van Delfland

Benoeming plaatsvervangend commissielid:
De heer Dirk Gravesteijn (LTO Noord, afdeling Midden Zuid-Holland) is op 24 september benoemd tot plaatsvervangend commissielid van de fractie Ongebouwd. De fractie heet hem van harte welkom en wenst hem veel succes en plezier bij zijn werkzaamheden voor de fractie.

Vragen doorontwikkeling schouw:
De fractie Ongebouwd heeft vragen gesteld over het besluit van het college om schouwwerkzaamheden anders vorm te gaan geven, waardoor er alleen nog in het open weidegebied met schouwmeesters wordt gewerkt. Wij betreuren de beslissing dat het glastuinbouwgebied, ondanks de oproep van diverse fracties, in deze geschaard blijft onder het stedelijk gebied. Wij roepen het college op om bij de herverdeling van de taken en de traject-implementatie zorgvuldig met de gewaardeerde schouwmeesters om te gaan en zorg te dragen voor een goede en vooral tijdige communicatie. De vertrekkende schouwmeesters hebben met hart en ziel, vaak vele jaren, hun werk gedaan. Binnenkort zal er op gepaste wijze afscheid van hen worden genomen.

Bron: Nieuwsbrief verenigde vergadering, 25 september 2015


Natuurvriendelijke oevers

Op 2 oktober is door de leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland op uitnodiging van de fractie Ongebouwd een werkbezoek gebracht aan natuurvriendelijke oevers. Er zijn verschillende locaties bezocht waaronder het pilotproject met natuurvriendelijke oevers in de Commandeurspolder. Het bestuur van Delflands Groen is niet tevreden over de wijze waarop het Hoogheemraadschap van Delfland omgaat met de natuurvriendelijke oevers.

De natuurvriendelijke oevers zouden eigenlijk gezien moeten worden als een blauwe dienst. Daarnaast zou er voldoende onderhoud moeten worden gepleegd door het Hoogheemraadschap zodat er geen overlast door bijvoorbeeld oprukkend riet is op aangrenzende percelen. De kwaliteit van de natuurvriendelijke oevers laat op veel plaatsen te wensen over, oprukkend riet verdrukt de andere, gewenste, begroeiing. Door het werkbezoek hopen we de kennis over natuurvriendelijke oevers van de leden van de verenigde vergadering te hebben vergroot. Hierdoor zouden we in de toekomst betere afspraken kunnen maken over het afrasteren met draad, het beheer en de vergoedingen van de natuurvriendelijke oevers.


In de pers

(dit is een selectie van het nieuws)


Agrarische marktplaats Midden-Delfland

Sinds enige tijd heeft Delflands Groen op de website een eigen marktplaats ingericht. Hier kunt u alles wat u kwijt wilt te koop aanbieden. Daarnaast kunt u bekijken of anderen iets interessants voor u te koop hebben. Heeft u machines te koop of heeft u mest of bent u juist op zoek naar mestruimte, heeft u hulp nodig bij een agrarische klus, organiseert u (kinder)feestjes op de boerderij of overnachtingen bij de boer, heeft u ronde balen of ander voer te koop of juist nodig, bent u op zoek naar een paar betonplaten of bestratingsmateriaal?

Voor alle "agrarische" zaken die u kunt bedenken, kunt u een advertentie plaatsen op deze marktplaats. U kunt zich eenvoudig registreren en daarna uw advertentie in de Agrarische Marktplaats Midden-Delfland plaatsen. Er staan nu weinig advertenties op onze marktplaats, u kunt zorgen dat dit verandert!