Nieuwsbrief Delflands Groen   Juni 2015 - nummer 2DG logo

Te hoge polderpeilen

Heeft u het idee dat het peil in uw polder niet strookt met het peilbesluit?  Kijk dan op https://www.hhdelfland.nl/ik-wil-iets-melden/te-hoog-of-te-laag-waterpeil  hoe u bezwaar kunt maken bij het hoogheemraadschap. Uitgebreide informatie over peilbesluiten is te vinden in de “Beleidsnota peilbesluiten” https://www.hhdelfland.nl/overheid/beleid-en-regelgeving/documenten-beleid/beleidsnota-peilbesluitenpdf button.


Vraagbundeling asbestsanering Delflands Groen

Asbest vormt een groot risico voor de gezondheid en heeft een negatieve invloed op de waarde van uw vastgoed. Saneren van asbestdaken wordt verplicht voor 2024, saneren verhoogt de waarde van uw onroerend goed en kan zorgen voor een lagere verzekeringspremie indien u daarvoor apart aanvullend bent verzekerd.

Het bestuur van Delflands Groen heeft daarom besloten tot een inventarisatie van asbesthoudende daken bij stallen en schuren van leden. Door bundeling van de asbestsanering hebben wij een betere onderhandelingspositie voor prijs, kwaliteit en voorwaarden bij offertes. Op dit moment bestaan er geen subsidieregelingen voor het saneren van asbest daken. Staatssecretaris Mansveld (Milieu) heeft laten weten dat ze voor het saneren van asbestdaken geen extra geld uittrekt. Ze vindt dit een taak voor provincies en gemeenten. Voor het saneren van asbestdaken in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen bestaat wel een subsidieregeling http://www.asbestvanhetdak.nl. Het kan zijn dat fiscale regelingen zoals EIA en MIA/Vamil kunnen worden ingezet voor asbestsanering.

Voor het inventariseren van de hoeveelheid asbestdaken die in aanmerking komen voor saneren via de vraagbundeling van Delflands Groen, vragen wij u om de vragenlijst via de link http://goo.gl/forms/pkZxytVabV. in te vullen. Het bestuur van Delflands Groen gaat verschillende offertes aanvragen voor sanering van asbestdaken op basis van het aantal door u opgegeven m2 asbestdaken. Het is dus van belang dat iedereen zijn/haar asbest daken aanmeldt via bovenstaande link.


Kringlooplandbouw in Midden-Delfland geeft duurzaam rendement

Melkveehouders uit Midden-Delfland werken sinds 2010 samen in het project Duurzaam Boer Blijven. Wethouder Govert van Oord van Agrarische Zaken reikte op 1 april de krant “Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland”’ uit aan de kringloopboeren. Uit dit activiteitenoverzicht blijkt dat hun inzet zichtbaar resultaat oplevert op het gebied van duurzaamheid en rendement. Wie deze krant niet heeft ontvangen kan via onderstaande link de krant inzien. Http://issuu.com/gemeentemiddendelfland/docs/activiteitenoverzicht.


Fractie Ongebouwd van Hoogheemraadschap van Delfland 

logo ongebouwdUit: Nieuwsbrief verenigde vergadering - 5 juni 2015
Wateroverlast/veiligheid
Tijdens de Verenigde Vergadering van Hoogheemraadschap van delfland is een aantal investeringsplannen en uitvoeringskredieten vastgelegd. Het gaat om maatregelen die het veiligheidsniveau van de waterkering op orde houden: kadeverbetering in de Aalkeetbinnenpolder in Maasluis. En om het voorkomen/oplossen van wateroverlast bij hevige regenval: waterberging in bedrijventerrein Boezem II, Pijnacker en een regelbare stuw in Ruyven, Delfgauw.

Peilbesluiten
Er zijn peilbesluiten genomen voor de gemeenten Delft en Den Haag. De huidige praktijkpeilen voor de Kralingerpolder, de Oude Campspolder en de Foppenpolder in de gemeenten Midden-Delfland en Westland zijn in peilbesluiten vastgelegd. De besluiten worden bekendgemaakt en tot 24 juli is het mogelijk een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank.

Uit: Nieuwsbrief verenigde vergadering - 27 maart 2015
De laatste vergadering van de VV betekende tevens de laatste vergadering van fractiegenoot Arie v.d. Berg, Hoogheemraad Waterveiligheid. Wij bedanken hem en alle andere VV-leden voor de aangename en vruchtbare samenwerking de afgelopen jaren. Wij verwelkomen Ria v.d. Burg in de fractie Ongebouwd en kijken uit naar de komende bestuursperiode. Een periode die wederom veel van het bestuur en de organisatie zal vragen om te voldoen aan de eisen voor waterkwaliteit en waterveiligheid en een goed watersysteem. Maar dat daarnaast ook verantwoordelijk is voor een financieel gezonde organisatie, waar het prettig werken is. Door de forse investeringen gedurende de afgelopen jaren is er al veel bereikt. Maar de kosten staan hierdoor wel onder druk en de lasten voor burgers en bedrijven blijven alsmaar stijgen. Het is nu zaak de tariefstijgingen in de hand te houden.

Uit : Nieuwsbrief verenigde vergadering Delfland - 24 april 2015
De coalitieonderhandelingen zijn achter de rug en vandaag is het nieuwe college geïnstalleerd. De fractie Ongebouwd is tevreden met het resultaat: de onderhandelingen zijn naar wens verlopen en de geborgde zetels (Ongebouwd en Bedrijfsgebouwd) hebben samen een plaats in het dagelijks bestuur. In het coalitieakkoord zijn bovendien zaken opgenomen die de fractie Ongebouwd van belang acht. Ingezien wordt bijv. dat samenwerking met belangenorganisaties, andere beheerders en gebiedspartners essentieel is om ambities waar te maken. De coalitie zal daarom investeren in goede samenwerking met belanghebbende partijen en bondgenoten. Belangen, ook die van de agrarische sector, kunnen op deze manier zoveel mogelijk worden gecombineerd. Bovendien is goed gekeken naar de kostentoedeling en stijgen de tarieven de komende periode niet meer dan de inflatiecorrectie. Ook het afbouwen van de schuldenpositie, extra bezuinigingen en het standpunt rond kwijtschelding ondersteunt de fractie Ongebouwd. Wij kijken uit naar een constructieve en plezierige samenwerking de komende bestuursperiode.


Nieuwe college van Hoogheemraadschap van Delfland

Het nieuwe college is op 23 april officieel geïnstalleerd. Het wordt gevormd door Marcel Houtzager (VVD), Hans Middendorp (AWP), Han van Olphen (bedrijven/ongebouwd), Ries Smits (CDA) en Ingrid ter Woorst (WN), secretaris-directeur Paul van den Wijngaart en dijkgraaf Van Haersma Buma. Op https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/nieuw-college-delfland-gaat-voor-waterbewustzijn kunt u meer lezen over de speerpunten van het coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling van het college.


Kringloopboeren bijeenkomst biologische landbouw

De bijeenkomst over biologische melkveehouderij die de gemeente op 3 juni organiseerde werd door negen belangstellende boeren bezocht. Zeven daarvan hebben aangegeven zich verder te willen verdiepen in deze vorm van bedrijfsvoering. In het kader van het programma Duurzaam Boer Blijven zal in de loop van de zomer een cursus worden ontwikkeld waarmee de nieuwe studiegroep biologische melkveehouderij in het najaar van start kan. Meer informatie bij Peter van Arkel, gemeente Midden-Delfland.


In de pers

(dit overzicht is niet compleet)


Promotiefilm Midden-Delfland

Delflands Groen heeft samen met Vockestaert en de Midden-Delfland Vereniging een promotiefilm laten maken van Midden-Delfland. Deze film is vertoond op Hodenpijl tijdens de debatavond op 1 december 2014 over de toekomst van het gebied. De film is op onze website te zien http://www.ltodelflandsgroen.nl/nieuwsenagenda en via het You Tube kanaal van Delflands Groen.  https://www.youtube.com/channel/UC_fmNkv8rRmG3OgJf_JN0Cw