Landschapsontwikkelingsplan

Een van de opdrachten in de gebiedsvisie is het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan (LOP). Het bestuur van LTO afdeling Delflands Groen heeft haar inbreng voor dit LOP verwoordt in het rapport “Ontwikkeling voor behoud”. In dit rapport zijn opmerkingen, conclusies en aanbevelingen opgenomen die weergeven wat volgens Delflands Groen nodig is om de gebiedsvisie te vertalen naar beleid.

Op 24 mei 2007 is de bestuurlijke bijeenkomst Midden-Delfland 2025 gehouden op Hodenpijl waarbij bestuurders van o.a. provincie, gemeenten en Hoogheemraadschap werden bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de gebiedsvisie. Arnold van Adrichem maakte van de gelegenheid gebruik om namens het bestuur van de afdeling Delflands Groen, de aanwezigen te informeren over het LTO Delflands Groen rapport “Ontwikkeling voor behoud”. De aanwezige bestuurders hebben meteen een exemplaar van het rapport in ontvangst mogen nemen. In “Ontwikkeling voor behoud” heeft Delflands Groen haar ideeën en aanbevelingen voor de gebiedsvisie en het als uitvloeisel daarvan op te stellen landschapsontwikkelingsplan op papier gezet. Daarnaast kan dit rapport ook dienen als input voor het nog op te stellen nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied.

De boeren zijn volgens de gebiedsvisie de onmisbare schakel in het behoud en beheer van Midden-Delfland en willen ook graag die rol blijvend vervullen. Daar zijn wat LTO betreft wel een aantal harde voorwaarden aan verbonden. Het moet niet alleen bij goede voornemens blijven, er moeten in het kader van de gebiedsvisie en het Landschapsontwikkelingsplan concrete afspraken worden gemaakt met alle gemeenten en andere betrokken organisaties. Het behoud van de boeren is niet vanzelfsprekend. In het streefbeeld wat LTO heeft voor Midden-Delfland in 2025 zijn de boeren nog steeds de beheerders van het landschap. De volgende onderwerpen komen in "Ontwikkeling voor behoud" aan de orde:lop

 • Streefbeeld Midden-Delfland 2025
 • Landbouw
 • Gebiedseconomie
 • Beheer
 • Dioxineproblematiek
 • Ruimteclaims
 • Gebiedsregie
 • Grondbeleid
 • Infrastructuur
 • Waterbeheer
 • Verspreid liggend glas
 • Regelgeving
 • Recreatie
 • Natuur
 • Gebiedspoorten

LTO wil als grootste gebiedsbeheerder nadrukkelijk betrokken worden bij de uitwerking van de plannen in het kader van de gebiedsvisie. Voor een duurzaam behoud van de boerenbedrijven dient er ruimte te blijven voor groei en ontwikkeling van de bedrijven. Alle boeren, groot of klein, gangbaar of biologisch, met of zonder verbreding dienen zich te kunnen vernieuwen om een levensvatbare sector te waarborgen. Om de boeren als dragers van het landschap te behouden mogen de economische belangen van de veehouders geen schade ondervinden van andere ontwikkelingen. De veehouderij in het gebied zit in het spanningsveld van grote economische krachten, hoge grondprijzen, planologische druk en de noodzakelijke vernieuwing en ontwikkelingen van de landbouw zelf. De overheid heeft hierin een belangrijke stimulerende en faciliterende taak.

In de uitwerking van de gebiedsvisie dient nadrukkelijk de positie van de veehouderij te worden meegenomen om een cluster van gezonde en duurzame bedrijven te behouden in Midden-Delfland. Niet alleen als voedselproducent maar ook voor het landschap, natuurbeheer, educatie en recreatie vormen de veehouders een belangrijke schakel voor de toekomst van Midden-Delfland. De verdeling van grond per functie zoals vastgelegd in de Reconstructiewet Midden-Delfland is voor Delflands Groen het uitgangspunt. Nieuwe ruimteclaims mogen niet ten koste gaan van het areaal aan landbouwgrond. Bij het beheer van het gebied is de kwaliteit een belangrijke voorwaarde. De veehouders willen zich inzetten voor het ontwikkelen en uitvoeren van groene en blauwe diensten om op die manier een bijdrage te leveren aan het in stand houden van het agrarische cultuurlandschap.

Voor meer informatie kunt u hier het rapport "Ontwikkeling voor behoud" downloaden pdf button 524 Kb.

November 2007