Reactie op Landschapsontwikkelingsplan

Tot 4 september 2009 heeft het ontwerp Landschapsontwikkelingsperspectief ter inzage gelegen LTO Noord afdeling Delflands Groen heeft een uitgebreide reactie ingestuurd. Delflands Groen is tevreden met het bereikte resultaat. De uitwerking op polderniveau is een goede keuze geweest en heeft duidelijk zijn meerwaarde bewezen. Het bestuur van Delflands Groen heeft in haar reactie toch wat zaken aan de orde gesteld die aanpassing behoeven. Meer informatie en het ontwerp Landschapsontwikkelingsperspectief is te vinden op de website van de gemeente Midden-Delfland.

Al in mei 2007 heeft Delflands Groen de notitie “Ontwikkeling voor behoud” opgesteld als inbreng voor het nog op te stellen Landschapsontwikkelingsplan. Deze notitie is toen aangeboden aan alle partners van het LOP. In deze notitie is een streefbeeld 2025 van Delflands Groen opgenomen en wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende aspecten die in het LOP aan de orde komen zoals o.a.: Landbouw, Beheer, Ruimteclaims, Gebiedsregie, Grondbeleid, Waterbeheer, Recreatie en Natuur. De notitie “Ontwikkeling voor behoud” pdf button is te vinden op deze website.

Delflands Groen heeft in haar reactie onderstaande zaken aan de orde gesteld die tot aanpassingen in het plan zouden moeten leiden:

  • lop2De meerwaarde van Landgoederen is niet duidelijk. Aantasting van de openheid en weidsheid van het poldergebied zorgt voor ernstige aantasting van de weidevogelhabitat. De grond die volgens de reconstructiewet is bestempeld als agrarisch dient agrarisch te blijven. In “Ontwikkeling voor behoud” staat hierover: “Nieuwe ruimteclaims zijn ongewenst. De in het kader van de reconstructiewet bepaalde verdeling per functie dient uitgangspunt te blijven, vermindering van het areaal aan landbouwgrond is onacceptabel.” Bij alle plannen betreffende ruimtelijke ontwikkelingen in Midden-Delfland dient de verdeling naar functie zoals vastgelegd in de reconstructiewet een basisvoorwaarde te zijn.
  • Voor wandelpaden is het de vraag of je juist de kavelindeling moet volgen of de kreekruggen moet benutten. Bij het volgen van de kavelstructuur wordt juist de kronkelende loop van de kreekruggen beter zichtbaar dan als je op die kreekruggen loopt. Wandelpaden op de kreekruggen zorgen wellicht ook voor aantasting van de cultuurhistorische waarde. Wandelpaden langs de kavelranden zorgen voor de minste belemmering voor de agrarische activiteit. In het Landschapsontwikkelingsperspectief worden beide opties opengehouden.
  • In verschillende polders staan al wandelpaden ingetekend. Aanleg van wandelpaden over boerenland zou een initiatief moeten zijn van betreffende ondernemers vindt Delflands Groen. Het op voorhand intekenen van paden frustreert ondernemers terwijl die juist gestimuleerd moeten worden door concrete voorwaarden en een budget door gemeente(n) of andere overheidsinstantie. Men zou een streefdoel per polder moeten bepalen zonder feitelijk paden in te tekenen. Het streefbeeld, de concrete voorwaarden en het budget kunnen motivatieopwekkend werken voor het realiseren van paden door boerenland. Het intekenen van wandelpaden heeft negatieve gevolgen voor de waarde van de grond en is derhalve ongewenst. Het zou voldoende moeten zijn om de wandelpaden in de tekst aan te duiden. Op de kaartjes dienen geen wandelpaden te worden ingetekend, hier dient hoogstens de gewenste geografische richting globaal te worden aangeven op een manier die verschillende opties openhoudt. Delflands Groen heeft eerder al eens nagedacht over het aanleggen van vliegende wandelpaden die dan weer eens hier en dan weer eens daar door de polder kunnen lopen. Financiering via het groenfonds van dit initiatief beantwoord aan de doelstellingen van dit fonds.
  • Een beheerplan zou onderdeel moeten uitmaken van het LOP. Hierbij dient o.a. nadrukkelijk te worden ingezoomd op de predatieproblemen van de weidevogels die door slecht beheer en gebiedsvreemde inrichting worden veroorzaakt.
  • Bepaalde inrichtingsvoorstellen hebben te maken met de wateropgave. Delflands Groen heeft andere ideeën hierover en zal met het Hoogheemraadschap overleggen hierover. Ook hier geldt weer dat met name de Dorppolder, Kralingerpolder en de Holierhoekse en Zouteveense polder volgens het LOP te maken krijgen met ruimteclaims die vele bedrijven zullen treffen. Voor Delflands Groen zijn dergelijke oplossingen onaanvaardbaar. Het is niet verstandig om een oplossing waar de boeren niet warm voor lopen in het LOP op te nemen. De in sommige polders relatief grote wateropgave zijn niet terug te voeren op de veehouders maar zij dreigen wel de dupe te worden van de nu voorgestelde oplossing. De wateropgave moet daar worden opgelost waar ze veroorzaakt worden. Dat is niet in het weidegebied van de verschillende polders.
  • De Foppenpolder dient nadrukkelijk als landbouwgebied te worden aangeduid en er dient geen andere bestemming aan de grond te worden gegeven.
  • Een oplossing voor het probleem van de riooloverstorten in de vorm van een toekomstige sanering zou een kwaliteitsimpuls voor het gebied betekenen en daarom goed in het LOP passen.
  • De kwaliteitsimpuls ten gevolge van de mogelijke aanleg van de A4 moet niet ten koste gaan van het areaal agrarisch gebied.

Naast bovenstaande opmerkingen heeft Delflands Groen in haar reactie ook per polder een aantal zaken aan de orde gesteld die voor verbetering vatbaar zijn. Hierin is wat specifieker ingegaan op de plannen per polder. Delflands Groen vindt dat in het definitieve LOP rapport een aanpassing van genoemde zaken op zijn plaats is.

September 2009