Huiskamerbijeenkomsten januari-februari 2012

Onder het motto: “Het bestuur komt bij u langs!” zijn begin 2012 een drietal zogenaamde huiskamerbijeenkomsten georganiseerd door het bestuur van Delflands Groen. Naast de leden zijn ook nadrukkelijk agrarische niet leden uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. De opkomst bij de bijeenkomsten was wisselend. Per bijeenkomst zijn ongeveer 40 uitnodigingen verstuurd.

Eerste bijeenkomst
De eerste bijeenkomst was op 18 januari 2012 bij Hoeve Bouwlust van familie de Vette. Er waren 17 personen aanwezig bij deze bijeenkomst. Drie bestuursleden van Delflands Groen waren aanwezig en verder was Nieske Dijkshoorn aanwezig die oa. samen met Jan van den Berg namens de categorie Ongebouwd in de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland zit. Nieske vertelde over de aanvulling van de egalisatiereserve van €119 per ha, het onderhoud van de natuurvriendelijke oevers en het schouwmeestersoverleg.

Er ontbraken helaas nogal wat bedrijfsleden en jongeren tijdens deze huiskamerbijeenkomst, wel waren er drie niet leden aanwezig. De discussie kwam wat moeizaam op gang. Namens het bestuur waren Jan van den Berg, Arnold van Adrichem en GertJan Hooijmans aanwezig. Zij vertelden waar het bestuur zich mee bezig houdt.

 • Aslast Oostgaag – Gaagweg van 20 ton
 • Streekrekening
 • Afronding reconstructie
 • IODS projecten (aanleg A4)
  • Duurzaam boer blijven
  • 100 ha natuur
  • Grondinstrument
 • Gebiedszuivel
 • water
  • Bezoek Staatssecretaris Joop Atsma aan Midden-Delfland 26 maart 2012
  • waterschapstarief
  • Onderbemalingen
  • Vergoeding blauwe diensten
 • Metropoolregio R’dam-Den Haag, Mobiliteit Haven en Midden-Delfland
 • Soms stroperige, moeizame verstandhouding met LTO
 • Smallenbergvirus
 • Vockestaert en het beheer van de Zuidrand
 • Bestuursvacatures Delflands Groen
 • GroenGoud
 • Zonnepanelen asbest actie

De problematiek van het vinden van nieuwe bestuursleden wordt onderkend, maar om verschillende redenen ziet men af van aanmelding voor het bestuurslidmaatschap. Er is veel waardering voor de inzet van het bestuur.

Tweede bijeenkomst
De tweede bijeenkomst is gehouden op 25 januari 2012 in Ontmoetingscentrum De Werf in Schiedam Kethel. Bij deze bijeenkomst eerst een inleiding door Jan van den Berg en Gertjan Hooijmans over de zaken die op dit moment actueel zijn. Deze bijeenkomst was met 21 aanwezigen goed bezocht. Zowel jongeren als ouderen waren aanwezig, ook hier waren verschillende niet leden gekomen. Er waren veel onderwerpen waar de aanwezigen over mee wilden discussiëren. Men vond het een goed initiatief om deze kleinschalige bijeenkomsten te organiseren.

Namens het bestuur waren hier aanwezig Hans van Adrichem, Gerard van Winden, Jan van den Berg en Gertjan Hooijmans. Hoogheemraad Arie van den Berg vertegenwoordigde het Hoogheemraadschap van Delfland. Gerard van Winden vertelde over Groen Goud, het groenfonds met groene diensten en de nieuwe contracten die konden worden afgesloten. Hans van Adrichem vertelde over veehouderijzaken die bij de LTO Noord veehouderij vergaderingen zijn besproken. Zaken als het Smallenbergvirus en mest uitrijden vanaf 1 februari waren op dat moment actueel. Arie van den Berg legde de stand van zaken betreffende natuurvriendelijke oevers uit. Er heerste een algemene onvrede over de natuurvriendelijke oevers. Arie van den Berg liet hierbij niet het achterste van zijn tong zien. Mogelijk dat het rapport Blauwe Diensten een oplossing biedt voor betaling van het onderhoud aan de oevers.

Deze bijeenkomst werd gekenmerkt door soms levendige discussies. Op de Harreweg/Abtswoude geldt op een deel een breedtebeperking van 2,20 meter, deze breedtebeperking moet verdwijnen. Over het beheer van gebieden van Natuurmonumenten en het Recreatieschap was men niet te spreken. In een hevige discussie werd de verrommeling van het gebied bekritiseerd. De grond van Natuurmonumenten werd slecht onderhouden. Er is veel grond nodig in het gebied en de Zuidrand levert een kleine bijdrage hieraan.

De problematiek van de “niet-leden” kwam ook ter sprake. Oud zeer kwam hierbij op tafel en de kosten voor lidmaatschap vond men te hoog. Door anderen werd erop gewezen dat ook de niet-leden veel profijt hebben van al het werk wat wordt gedaan voor de sector. Men moest nog maar eens goed nadenken over het lidmaatschap. Men moest niet stilstaan bij zaken die weleens verkeerd zijn gegaan maar zich juist richten op de goede dingen zo werd er gezegd. Het paardenbeleid kwam ook ter sprake, Er waren twee paardenhouders aanwezig bij de bijeenkomst die het beleid niet paardvriendelijk genoeg vonden.

Derde bijeenkomst
De derde bijeenkomst werd gehouden in de hooiberg bij familie Kees van ’t Hoog aan de Klaas Engelbrechtsweg. Een prima locatie, helaas zorgde het koude vriesweer in combinatie met de wind voor wat ongemakken. Bij deze bijeenkomst waren 20 personen aanwezig. Johan van Reisen, Arnold van Adrichem en Jan van den Berg waren namens het bestuur van Delflands Groen aanwezig.

Namens de verenigde vergadering van Hoogheemraadschap Delfland was behalve Jan van den Berg deze keer Monique Ammerlaan aanwezig. Monique vertelde over wat zaken die spelen bij Delfland zoals de waterschapstarieven, de egalisatiereserve, geborgde zetels, verkiezingen, natuurvriendelijke oevers. Bij deze bijeenkomst werd gevraagd of het bestuur niet te ver voor de optocht uitliep. Het bestuur heeft echter een voortrekkersrol en moet wel participeren in alle zaken die langs komen. De 12,5 miljoen die voor IODS projecten beschikbaar komen is hier een goed voorbeeld van.

Mestscheiding was ook een onderwerp van discussie. Wat zijn de mogelijkheden voor het gebied, hoe zit het met gezamenlijke opslag. De belemmeringen van het stiltegebied voor ondernemers kwam ook ter sprake. De bereikbaarheid was ook hier onderwerp van gesprek. Het bestuur moet zorgen dat er geen nieuwe beperkingen komen en zich inzetten voor een goede bereikbaarheid van de bedrijven. De aslast en breedte beperkingen moeten op de agenda blijven. Het bestuur geeft aan dat de gemeente er alles aan doet om bedrijven te faciliteren maar soms heb je te maken met andere overheden zoals de provincie.

Aandachtspunten voor het bestuur:

 • Nieuwe bestuursleden, dame in het bestuur, jongere in het bestuur
 • Waterschapstarief, natuurvriendelijke oevers
 • Erfafspoeling
 • Asbestsanering, zonnepanelen
 • Beheer van natuurmonumenten, slecht onderhoud Noord Kethel , Zuidrand, wateroverlast
 • Niet leden problematiek
 • Problematiek van de wegen, de breedte en de aslast
 • Paardenbeleid gemeente
 • Loonwerk, voercentrum, gezamenlijke inkoop
 • Mestscheiding
 • Stiltegebied, belemmeringen
 • Infrastructuur
 • Aslast Oostgaag/Gaagweg van 20 ton
 • 2,20 meter wegbreedte beperking Harreweg
 • Blankenburgtunnel
 • A4

Augustus 2012