Bestemmingsplan Buitengebied Gras

Één bestemmingsplan
Al enige tijd wordt er bij de gemeente gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Het plangebied beslaat het agrarisch kerngebied van Midden-Delfland, met uitzondering van de dorpen Schipluiden, Maasland, Den Hoorn en ‘t Woudt en de duurzame aaneengesloten glastuinbouwgebieden. Vanaf 7 december 2012 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Gras 6 weken ter inzage gelegen en is de inspraak gestart. Op 25 juni 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan goedgekeurd.

Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan LTO Noord - Delflands Groen
In nauw overleg met de afdeling Delflands Groen heeft LTO Noord een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Gras ingediend op 17 januari 2013. Hierin zijn 9 onderwerpen aan de orde gekomen. De heer Andries Middag, medewerker Ruimtelijke Ordening van LTO Noord heeft een belangrijke bijdrage geleverd. Met zijn kennis op het gebied van bestemmingsplannen was hij een onmisbare schakel bij het indienen van de inspraakreactie. Hieronder in het kort onze inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan. 

 1. Algemeen: De uitkomsten van het tafeltjesoverleg dienen zo goed mogelijk te worden verwerkt in het bestemmingsplan. Knelpunten en mogelijke problemen zo veel mogelijk bespreken met Delflands Groen en intekening bouwvlakken met uitbreidingsruimte nauwkeurig opnemen volgens gemaakte afspraken.
 2. Bouwvlakken: Delflands Groen kan Instemmen met een bouwvlak van 1,5 ha voor agrarische bedrijven mits de uitkomsten/opmerkingen van het tafeltjesoverleg goed worden overgenomen. Is 1,5 ha niet toereikend dan moet hiermee nadrukkelijk rekening worden gehouden en moet worden uitgegaan van een ruimer bouwvlak van 2 ha. Wij willen een systematiek van afwijkingsbevoegdheid. Deze is eenvoudig te combineren met een gewone aanvraag omgevingsvergunning. Dit zorgt voor een eenvoudiger en voordeliger procedure waardoor agrariërs die hiermee te maken krijgen makkelijker en vooral kostenefficiënter aanpassingen in het bouwvlak kunnen aanvragen.
 3. Archeologie: Delflands Groen wil aanpassing van de (dubbel)bestemmingen ‘Waarde – Archeologie’. Dit betekent onder meer dat normaal agrarisch gebruik (waaronder begrepen scheuren, ploegen, draineren (ook onderwaterdrainage) en egaliseren), huidige erven én ingrepen ondieper dan 50 cm vrijgesteld zijn van onderzoeksverplichtingen.
 4. Omgevingsvergunning: Een gemeentelijke omgevingsvergunning voor wijzigen en verbeteren van waterlopen, sloten en greppels is onlogisch en dubbelop omdat het Hoogheemraadschap van Delfland hierover gaat. Dubbele regelgeving en procedures en kosten dienen voorkomen te worden. Bovendien is niet duidelijk op basis van welke criteria eventuele vergunningaanvragen toegekend of afgewezen worden. Dat behoeft daarom verbetering.
 5. Ruimtelijke ontwikkeling: De ruimtelijke kwaliteit en open zichtlijnen moeten zoveel mogelijk behouden blijven. Behoud van landschappelijke kwaliteiten is ook bij bedrijfsontwikkelingen van belang in verband met draagvlak voor de sector. Bij de locatie van nieuwbouw in het buitengebied dient goed gekeken te worden naar behoud van zichtlijnen. Compensatie voor sloop van oude bebouwing in het buitengebied dient altijd in het gebied Maaslandse Dam of in/rond de dorpen gerealiseerd te worden.
 6. Saneren glastuinbouwlocaties: De bij het saneren van glastuinbouwlocaties vrijkomende gronden dienen in zijn geheel te worden ingezet voor de grondgebonden veehouderij. Bijfinanciering vindt plaats door middel van de ruimte voor ruimteregeling van de provincie, de invulling van de compensatiewoningen moet bij voorkeur gezocht worden in het gebied Maaslandse Dam.
 7. Landgoederen: Het stichten van landgoederen zorgt voor aantasting van de openheid en ruimtelijke kwaliteit van het agrarische landschap en is daaromwat Delflands Groen betreft ongewenst. Hoewel iedere aanvraag voor landgoederen individueel beoordeeld moet worden door de gemeente, zijn wij geen voorstander van het stichten van landgoederen. Verstoring van de openheid door de aanleg van landgoederen kan volgens ons nooit een positieve ontwikkeling ten opzichte van natuur én open landschap inhouden.
 8. Nieuwe fiets- en wandelpaden: (De aanleg van) nieuwe fiets- en wandelpaden mag/mogen geen belemmering vormen voor agrarische activiteiten. Het is volgens ons derhalve noodzakelijk de aanleg van nieuwe fiets- en wandelpaden te verbinden aan een afwijkingsbevoegdheid, met daaraan verbonden de verschillende relevante voorwaarden.
 9. Plattelandswoning: Zoals bekend, is het wetsvoorstel plattelandswoning medio 2012 aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer en per 1 januari 2013 in werking getreden. Op basis van deze wet kunnen (voormalige) bedrijfswoningen van agrarische bedrijven ook door burgers worden bewoond. Wij verzoeken u de mogelijkheden die de plattelandswoning kan bieden voor het bestemmingsplan Buitengebied Gras van gemeente Midden-Delfland te onderzoeken en waar mogelijk en wenselijk hiervan gebruik te maken.

bestemmingsplan
Inspraakreactie ontwerpbestemmingsplan LTO Noord - Delflands Groen

Als resultaat van onze inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Gras van de gemeente Midden-Delfland is een aantal onderwerpen aangepast. Voor drie onderwerpen zijn wij van mening dat in het ontwerpbestemmingsplan aanpassing gewenst is. Het gaat hierbij om: het afpalingrecht, de archeologie en de aanleg van fiets en wandelpaden in agrarisch gebied. Voor deze onderwerpen hebben wij bij de inspraakronde voor het Ontwerpbestemminsplan Buitengebied Gras nogmaals een inspraakreactie opgesteld en aan de gemeente gezonden. 

 1. Afpalingrecht: Volgens het afpalingsrecht zijn in een zone met een straal van 1.130 meter rond het midden van de beide eendenkooien, waarbinnen zich meerdere agrarische bedrijven en gronden bevinden, bepaalde werken en werkzaamheden niet toegestaan. Delflands Groen pleit voor een duidelijker omschrijving zodat bij normaal agrarisch gebruik van gronden en erven geen problemen kunnen ontstaan.
 2. Archeologie: In onze inspraakreactie hebben wij verzocht en gemotiveerd op een meer ‘boer-vriendelijke’ wijze met het onderwerp archeologie om te gaan. De omschrijving bij dit onderwerp bleef echter te onduidelijk. Wij hebben daarom nogmaals verzocht om een duidelijke omschrijving van het begrip ‘normaal beheer en onderhoud’ te geven, ten einde ongewenste onduidelijkheid te voorkomen. Volgens ons bestaat het normaal gebruik van agrarische gronden onder meer uit scheuren, ploegen, draineren (ook onderwaterdrainage) en egaliseren. Het normaal gebruik van agrarische gronden binnen agrarische bouwvlakken bestaat volgens ons uit het oprichten van gebouwen en het aanleggen van erfverharding.
 3. Nieuwe fiets- en wandelpaden: In onze inspraakreactie hebben wij aangegeven dat (de aanleg van) nieuwe fiets- en wandelpaden geen belemmering mag/mogen vormen voor agrarische activiteiten. Volgens ons is het daarom noodzakelijk (de aanleg van) nieuwe fiets- en wandelpaden te verbinden aan een afwijkingsbevoegdheid, met daaraan verbonden de verschillende relevante voorwaarden.

Als reactie van de gemeente op onze inspraak hebben wij opmerkingen ontvangen met de volgende strekking.

 • Voor wat betreft het afpalingsrecht, leidt de inspraak van LTO Delflands Groen tot aanpassing van de omschrijving in het bestemmingsplan. Het is niet de bedoeling dat agrariërs beperkt worden in hun bedrijfsvoering.
 • Bij het onderwerp archeologie wordt door de gemeente de definitie “Normaal beheer en onderhoud” toegevoegd. Niet alle door LTO Delflands Groen genoemde werkzaamheden worden door de gemeente hieronder geschaard. De nadruk wordt gelegd op werkzaamheden die regelmatig worden uitgevoerd. Dit betekent dat het scheuren van grasland hier wel onder valt, maar het egaliseren of het aanbrengen van drainage niet. Dit heeft er met name mee te maken dat bij de laatst genoemde werkzaamheden de bodem op een grotere diepte wordt verstoord en mogelijk archeologische waarden worden aangetast.
 • Voor de aanleg van nieuwe fiets- en wandelpaden houdt de gemeente vast aan hetgeen opgenomen in het voorliggende ontwerpbestemmingsplan en er volgt geen aanpassing naar aanleiding van de ingediende zienswijze. De gemeente zegt dat bij de vaststelling van het LOP al is toegezegd dat de aanleg en het definitieve tracé van nieuwe wandel- en fietspaden, voor zover die over particuliere gronden lopen, altijd in overleg gebeurt met betreffende agrariërs. Delflands Groen is van mening dat voor ontwikkelingen die in het LOP zijn genoemd, zo min mogelijk beperkingen in het bestemmingsplan moeten worden opgenomen.

Jan van den Berg heeft namens het bestuur van Delflands Groen over de laatste twee onderwerpen ingesproken bij de gemeenteraadsvergadering van 25 juni 2013. Hierbij heeft hij benadrukt dat het voor agrariers van belang is dat bij het onderwerp archeologie ook zaken als egaliseren en draineren tot de normale standaard landbouwwerkzaamheden gerekend worden. Verder is benadrukt dat de aanleg van een wandel- of fietspad door boerenland een enorme invloed kan hebben op de gebruiksmogelijkheden en de waarde van de betreffende gronden. Deze invloed reikt veel verder dan het tracé van zo’n pad en de directe omgeving hiervan. De gemeente benadrukt dat het gaat om beloftes uit het LOP. Wij zien echter toch liever een juridisch-planologische borging van onze belangen in het bestemmingsplan. Zelfs normale ingrepen in het agrarische gebied worden al aan een omgevingsvergunning gekoppeld. Zeker aan zo’n belangrijke ingreep als de aanleg van fiets of wandelpaden behoren nadere voorwaarden gekoppeld te zijn. Een dergelijke werkwijze past volgens Delflands Groen bij het uitgangspunt van een goed RO beleid. Volgens recente uitspraken van de Raad van State over vergelijkbare onderwerpen blijkt dat alleen juridisch-planologisch goed geborgde afspraken juridisch gezien iets waard zijn.

Delflands Groen is tevreden met het nu voorliggende bestemmingsplan. Het is goed dat de verschillende oude, bestaande bestemmingsplannen vervangen worden door één nieuw Bestemmingsplan Buitengebied Gras waardoor in het hele buitengebied van de gemeente dezelfde regels en voorwaarden gaan gelden. Ook na de inspraakrondes zijn er nog zaken die wij liever anders hadden gezien maar wij zien vooral de meerwaarde van de eenheid van regels en voorwaarden en zijn tevreden over de wijze waarop de gemeente de inspraak heeft georganiseerd en de inspraak heeft ingepast in het nieuwe bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan met kaarten, overige bijlagen en inspraakreacties is te vinden op de website van gemeente Midden-Delfland.

Juni 2013