Nieuwsbrief   Delflands Groen logo

oktober 2018 - nummer 3


RVO korting op subsidie

Verschillende leden hebben te maken gehad met kortingen naar aanleiding van milieucontroles door Omgevingsdienst Haaglanden van Provincie Zuid-Holland. Het bestuur heeft over de boetes bij in gebreke blijven navraag gedaan bij LTO.

Als er een overtreding wordt geconstateerd van een regel die onder de randvoorwaarden valt, moet de controlelerende instantie dit melden bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Er wordt dan een korting op de betalingsrechten toegepast, dit is geen boete. Een waarschuwing is niet mogelijk zegt men. Er is over deze materie zelfs een rechtszaak geweest maar helaas is steeds geconstateerd dat het een korting op een subsidie is omdat niet aan de voorwaarden wordt voldaan en dus niet gezien kan worden als boete. LTO heeft wel bereikt dat er minder snel wordt uitgegaan van opzet. Ook op subsidies via het collectief kan worden gekort naar aanleiding van de controles door Omgevingsdienst Haaglanden. Het verdient altijd aanbeveling om bezwaar te maken als opzet niet bewezen is. Maak ook melding bij het afdelingsbestuur, bij voorkeur bij Jan van der Berg, zodat wij een beeld krijgen om hoeveel gevallen het gaat en welke bedragen er mee gemoeid zijn.


1e herziening bestemmingsplan Buitengebied Gras

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het ontwerp “1e herziening bestemmingsplan Buitengebied Gras” met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.1eHerzBgGras‐on01 ter inzage leggen. Het ontwerpbestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1842.1eHerzBgGras‐on01 ligt van vrijdag 29 september a.s. gedurende zes weken, tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

Gedurende genoemde termijn van de terinzageligging kan eenieder mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. Voor mondelinge reacties kan men terecht via het telefoonnummer (015) 380 41 11, team Ruimtelijke Ordening en Milieu. U kunt ook digitaal een reactie indienen, maak daarbij gebruik van het zienswijzenformulier. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden.

U kunt contact opnemen met de volgende medewerker van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving voor nadere informatie over het bestemmingsplan: Paul van Hofwegen (015) 380 42 09.

Meer lezen op https://www.middendelfland.nl/over-bestuur/stukken-ter-inzage_42750/item/ter-inzage-ontwerpbestemmingsplan-1e-herziening-bestemmingsplan-buitengebied-gras_39943.html


Toekomstvisie Delflands Groen

Delflands Groen heeft een nieuwe toekomstvisie "Voor een agrarisch Midden-Delfland!" opgesteld. Op 13 oktober 2018 is deze visie tijdens een werkbezoek van de gemeenteraad en het college van gemeente Midden-Delfland in De Paardenstal uitgereikt aan de aanwezigen. Een economisch rendabele veehouderij is essentieel voor het voortbestaan van een open Midden-Delfland. De basis zal altijd de (melk)veehouderij moeten zijn. Daarnaast kunnen het produceren van streekproducten als vlees, melk en kaas en activiteiten als zorg, recreatie, educatie en landschapsonderhoud een welkome aanvulling op het agrarische inkomen vormen.

nieuwsbrief2018.3Raadsleden en wethouders in de stal bij Corné van Leeuwen

De agrarische gebieden worden in onderzoeken steevast genoemd als favoriete plek om te recreëren in Midden-Delfland. Het oude veenweidelandschap met weilanden, sloten, koeien, schapen en weidevogels en de boerderijen met agrarische activiteit is wat de recreanten willen zien, dat is het authentieke deel waar men graag fietst en wandelt.

nieuwsbrief2018.3.2

Met deze visie wil Delflands Groen de belangen van de veehouderij nadrukkelijk onder de aandacht brengen bij de lokale en regionale beleidsbepalers, zoals provincie, gemeenten en het hoogheemraadschap maar ook bij organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Wij willen als agrarische sector werken aan de toekomst van dit prachtige gebied en daar een proactieve bijdrage aan leveren. Delflands Groen wil een goede samenwerking en dialoog met alle gebiedspartijen, samen kunnen we veel bereiken.


N468 ontwikkelingen

De eerste ronde gesprekken tussen landeigenaren en de provincie zijn gevoerd. Er wordt nu toegewerkt naar een tweede ronde gesprekken. De wens is om de steunberm te verbreden waar dat nodig is en kan. Momenteel wordt er door de provincie gezocht naar een nieuwe omgevingsmanager. De omgevingsmanager die bij de eerste ronde gesprekken betrokken was is helaas gestopt bij het project. Dit zorgt voor vertraging.

Een positief punt is dat een deel van de weg vrijgegeven gaat worden voor 40 ton en/of aslastbeperking met ontheffing. Het gaat hier onder andere om het tracé Westgaag-Kwakelweg en Dorppolderweg-Zijdekade. De rest van het tracé is volgens de berekeningen niet stabiel genoeg. Er is toegezegd dat de ontheffing er dit jaar nog komt. LTO Delflands Groen zet zich in voor een bedrijfsontheffing in plaats van een ontheffing voor een specifiek voertuig. Daarnaast hebben we gevraagd om eerst het instabiele deel van de weg/dijk op te knappen zodat de bedrijven die nu nog geen ontheffing aan kunnen vragen als eerste geholpen worden. Men neemt dit mee maar we hebben nog geen toezeggingen gekregen hierover.


Kandidaten verkiezingen Hoogheemraadschap van Delfland

De Waterschapsverkiezingen 2019 zullen worden gehouden op 20 maart 2019. Bij deze verkiezingen worden de leden van het algemeen bestuur gekozen voor de waterschappen voor de periode 2019-2023.

De agrarische sector, het bedrijfsleven en natuurorganisaties hebben zoals bekend zogenaamde geborgde zetels. Voor de fractie ongebouwd zijn de sollicitatiegesprekken inmiddels achter de rug. De kandidaten voor de fractie ongebouwd na de volgende verkiezingen zijn de zittende leden Jan van den Berg, Nieske Dijkshoorn en Ria van der Burg. De nieuwe kandidaat is Ton van Winden uit Schipluiden.


Weidevogelpact

Delflands Groen betwijfelt of doorgaan met het Weidevogelpact Midden-Delfland zinvol is. Er wordt te weinig rekening gehouden met ieders belangen en de samenwerking is onvoldoende. Daarnaast is er nog steeds geen sprake van uniforme weidevogeltellingen wat wel een voorwaarde was voor Delflands Groen om deel te nemen in het Weidevogelpact.

Het Weidevogelpact Midden-Delfland, provincie Zuid-Holland, gemeente Midden-Delfland en Hoogheemraadschap van Delfland hebben op vrijdag 19 oktober officieel het startsein gegeven voor de inrichting van het weidevogelkerngebied in de Commandeurspolder. Wij hopen dat in de toekomst dit weidevogelkerngebied geschikt blijft voor agrarisch beheer door boeren. In de Delflands Groen Toekomstvisie komt het weidevogelpact uitgebreid aan de orde.


Val van dak

Gertjan Hooijmans is door een dak gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Bij de val heeft hij verschillende gebroken ribben opgelopen waaraan hij is geopereerd. Het bestuur wenst hem een spoedig herstel toe.

Bericht op Westlanders.nu van 9 oktober 2018, “Inzet MMT voor val van hoogte op boerderij”: https://www.westlanders.nu/nieuws/inzet-mmt-voor-val-van-hoogte-op-boerderij-28358/


Subsidie beperken gevolgen erfafspoeling

Zoals bekend kunnen agrariërs binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland een stimuleringssubsidie aanvragen. De subsidie is bestemd om bovenwettelijke maatregelen op het erf te treffen om erfafspoeling van vervuilend water naar het oppervlaktewater te voorkomen.

De subsidieverordening vervalt van rechtswege op 31 december 2019. Heeft u nog plannen om maatregelen te nemen maak dan nu nog gebruik van deze subsidieregeling.

Meer lezen: https://www.middendelfland.nl/voor-ondernemers/subsidies_42687/item/subsidie-beperken-gevolgen-erfafspoeling_29324.html


Nieuwsbrief verenigde vergadering – 12 oktober 2018
Fractie Ongebouwd

logo ongebouwd

De Verenigde Vergadering van Hoogheemraadschap van Delfland was speciaal bijeen voor de aanpak van blauwalg in de Delftse Hout, nodig voor de zwemwaterkwaliteit. Maar die voldoet volgens Delfland nu al aan de wettelijke eisen! De extra maatregelen kosten meer dan een miljoen, terwijl we nu al het duurste waterschap van NL zijn. Dat is voor Ongebouwd onacceptabel. De VV heeft hiervoor ook nooit een beleidskader vastgesteld. Wij hebben daarom een motie ingediend, om het besluit 4 maanden uit te stellen tot er wel zo’n kader is. Ook willen wij een vergelijking met de aanpak van andere waterschappen. CU/SGP, 50 plus en Integer Liberaal steunden de motie, maar de andere fracties wilden geen uitstel. Zij kunnen dit blijkbaar uitleggen aan hun achterban! Via een motie zijn wel onderstaande punten binnengehaald.

  1. Binnen 4 maanden een deugdelijk toetsings- en afwegingskader ter goedkeuring aan de Verenigde Vergadering voor te leggen, waarmee voorstellen steeds op zorgvuldige wijze kunnen worden getoetst en afgewogen.
  2. Tegelijk met het voorleggen van het kader ook een overzicht te geven van de wijze waarop de andere Zuid-Hollandse waterschappen invulling geven aan de blauwalgbestrijding.

Ook komt er een evaluatie naar de rommelige voorbereiding van het voorstel. Fractie Ongebouwd is niet tegen zwemwater, maar er bleek nog veel onduidelijk. Hoogheemraadschap van Delfland doet nu meer dan waar ze wettelijk voor aan de lat ligt. Het gaat om ruim 800.000 euro wat de belasting betaler moet betalen.

https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-verenigde-vergadering-delfland-h1z7zbvv3n?e=5087560394


Jonge boeren netwerk

Op 24 oktober is het nieuwe seizoen gestart van het jonge boeren netwerk.

De eerste bijeenkomst ging over alternatieve voedergewassen die geschikt kunnen zijn voor een teelt in Midden-Delfland. Er wordt onderzocht of er een demoveld aangelegd kan worden. Daarnaast staat er een excursie op het programma. Delflands Groen ondersteunt het programma vanuit het oogpunt voor een toekomstbestendig gebied met daarin de veehouderij centraal.

Deelnemen aan het jonge boeren netwerk kan nog steeds. Onder jonge boeren verstaan we agrarisch geïnteresseerde jongeren.

Informeer bij Corné of Paul als je meer wilt weten of je wilt aanmelden.


Goedkoop Plastic afvoeren

Voor het afvoeren van kuilplastic en krimpfolie van veehouderijbedrijven bestaan verschillende opties. Het is tegenwoordig wel van belang om krimpfolie apart van het kuilplastic te verzamelen. Daarnaast is het belangrijk dat het kuilplastic zo schoon mogelijk wordt verzameld omdat dit plastic gerecycled kan worden. Je kan voor het plastic een container huren maar verschillende veehouders in Midden-Delfland laten het plastic ophalen door Daly Plastic www.plasticrecycling.nl. Misschien ook voor u een optie om eens te informeren naar de prijzen en voorwaarden.


In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)