Nieuwsbrief   Delflands Groen logo

Juli 2018 - nummer 2


Subsidieregeling beperken erfafspoeling is weer beschikbaar

Agrariërs binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland kunnen een stimuleringssubsidie aanvragen. De subsidie is bestemd om bovenwettelijke maatregelen op het erf te treffen om erfafspoeling van vervuilend water naar het oppervlaktewater te voorkomen.

Het verbeteren van de waterkwaliteit is van belang voor de kwaliteit van leven. Een betere waterkwaliteit zorgt voor meer biodiversiteit en draagt daarmee bij aan het in stand houden van groene landschappen. De schaarste aan groene gebieden in de metropool Rotterdam Den Haag vergroot dit belang.
Het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Midden-Delfland hebben gezamenlijk met de organisaties LTO Noord, afdeling Delflands Groen en LTO Noord, afdeling Glaskracht Oostland onderzoek gedaan naar welke maatregelen agrariërs kunnen treffen om de gevolgen van erfafspoeling naar het oppervlaktewater van agrarische bedrijven te beperken.

Voor bovenwettelijke maatregelen in de infrastructuur kan een eenmalige subsidie aangevraagd worden. De gemeente Midden-Delfland is juridisch belast met de uitvoering van deze subsidieregeling.

Voor vragen kunt u terecht bij Jan van den Berg.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten exclusief BTW. Per bedrijf kan maximaal € 10.000,- aan subsidie toegekend worden. De subsidieverordening geldt voor de jaren 2018 en 2019.

Subsidiabele maatregelen:

  • aanleg van een opvangvoorziening voor vrijkomend perssap bij al bestaande opslagen voor ruwvoer onder de 40% droge stof en/of de opvang van percolaat dat vrijkomt bij de opslag van kuilvoer of bij producten
  • op afschot brengen van de vloer van de ruwvoeropslag bij renovatie of vervanging
  • aanleg van een gescheiden afvoersysteem voor schoon water en/of perssap en percolaat in de ruwvoeropslag bij renovatie of vervanging van deze opslag
  • aanleg van straatkolken, riolering en aansluiting op een opvangvoorziening voor de opvang van mest en mestvocht vanaf het koepad
  • aanleg van een opvangvoorziening voor vaste mest, waarbij deze voorziening wordt voorzien van een vloeistofkerende vloer of het realiseren van een rechtstreekse aansluiting op de mestkelder
  • aanleg van een opvangvoorziening van mestvocht bij de vaste mestopslag, indien deze vaste mestopslag is voorzien van een vloeistofkerende vloer.

Documenten en formulieren:


Nieuwe dijkgraaf op bezoek in het gebied

De fractie Ongebouwd van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 28 juni met de nieuwe dijkgraaf de heer Piet-Hein Daverveldt een werkbezoek gebracht aan Midden-Delfland. Naast de fractie Ongebouwd leden Nieske Dijkshoorn, Monique Ammerlaan en Jan van den Berg waren aanwezig secretaris-directeur Pieter Janssen en Griffier Helene Fobler van Hoogheemraadschap van Delfland, Arie Verhorst van LTO en 3 leden van de fractie Gebouwd.

Het bezoek begint bij Dirk Gravesteyn in Oude Leede waar behalve zijn melkveebedrijf ook de Bergboezem waterberging wordt aangedaan. Daarna ging het naar ’t Woudt waar bij Henk en Jolanda Dijkshoorn het erfafspoelingsproject is bekeken. Als laatste is het bedrijf van Simon en Astrid van der Kooij bezocht waar de natuurvriendelijke oevers en de onderwaterdrainage op het programma stonden. Het bezoek heeft de Dijkgraaf en andere aanwezigen een goed beeld gegeven van wat er speelt in het buitengebied van Delfland.

nwsbrief18.2.dijkgraaf


De Staat van de Boer

Na de positieve programma’s van Yvonne Jaspers bij de KRO/NCRV over en met boeren, heeft dagblad Trouw nu een website gelanceerd. Aan het ontstaan van deze website ging het grootste opinieonderzoek dat ooit onder agrariërs is gehouden vooraf. In totaal vulden 2287 boeren de uitgebreide vragenlijst in en stuurden ze ruim 1200 persoonlijke verhalen mee. Zie: https://destaatvandeboer.trouw.nl/resultaten voor de resultaten van dat onderzoek.

Fipronil-eieren, het melkquotum, bijengif, mestfraude; het agrarisch bedrijf haalt de afgelopen jaren met grote regelmaat de kolommen van de krant, en vaak in negatieve zin. In de debatten die daarop volgen wordt vooral over de boer gesproken, niet mét hem. Volgens Trouw is het tijd die boer eens op te zoeken. Hoe gaat het anno 2018 met hen? Regelmatig verschijnen deze artikelen over boeren op: https://destaatvandeboer.trouw.nl/


Voortgang N468

Nadat op 3 april gedeputeerde Floor Vermeulen, Hoogheemraad Marcel Houtzager en wethouder Hans Horlings een intentieverklaring voor het opknappen van de N468 hebben ondertekend is er veel gepraat en vergaderd over de weg. Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan een concreet plan waar alle bewoners bij worden betrokken. Het bestuur van Delflands Groen hoopt uiteraard dat er zo veel mogelijk haast gemaakt wordt maar alle onderzoeken en de inventarisaties van de verschillende opties en de bijbehorende kosten maken dat het nog wel even duurt voordat de eerste schop in de grond gaat.

Er zijn uitgangspunten vanuit de betrokken agrarische ondernemers m.b.t. de overname en opwaardering van de N468 geformuleerd. Hierin komen zaken als Verkeersveiligheid, Landgebruik, Erfinrichting, Reconstructie en het proces uitgebreid aan de orde. Andries Middag is hier namens LTO bij betrokken en Paul van Leeuwen vanuit Delflands Groen.

De provincie heeft een website over de N468: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n468


MinD netwerk

Het is nu ongeveer een jaar geleden dat 70 mensen uit Midden-Delfland en omringende steden samen het officiële startschot gaven voor het MinD netwerk. Nu, een jaar later, hebben de aangesloten experimenten samen grote stappen vooruit gezet.

Op 21 juni werd op Hoeve Bouwlust het Innovatie Evenement van Innovatie Netwerk Midden IN Delfland, MIND, gehouden. Informatie hierover is te vinden op:


Minister en Tweede Kamerleden op werkbezoek in Midden-Delfland

Carola Schouten Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Tweede Kamerleden Helma Lodders (VVD), Jaco Geurts (CDA), Tjeerd de Groot (D’66), Carla Dik-Faber (Christen Unie) en Arne Weverling (VVD) op werkbezoek bij familie van Leeuwen. Politici kwamen overleggen met elkaar over kringlooplandbouw. Corné van Leeuwen heeft een rondleiding gegeven over het bedrijf en verteld over de successen van dit gebied. Ook de pijnpunten waar de huidige veehouderij tegen aanloopt zijn ter sprake gekomen. Frank Verhoeven (Boerenverstand) was aanwezig om de Kamerleden cijfermatig bij te praten over kringlooplandbouw.

Tweets over dit werkbezoek:

nwsbrief18.2.minister


De privacywetgeving is gewijzigd

Ook LTO Noord en de afdelingen van LTO Noord hebben met de AVG (privacy) wetgeving te maken. Het is natuurlijk niet zo dat LTO of de afdeling onzorgvuldig met uw gegevens omsprongen. Wel waren regels hieromtrent niet opgeschreven en ook niet bekend bij u als lid. Om deze reden heeft LTO een privacyverklaring opgesteld waarin u kunt lezen welke gegevens wij van u bewaren en wat we ermee doen. Deze privacyverklaring kunt u hier lezen: https://www.ltonoord.nl/privacyverklaring.


In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)